Education – maturitní otázka z angličtiny (2)

angličtina

 

Otázka: Education

Jazyk: Angličtina

Přidal(a): Vanickova.Dominika

 

 

The name of question is EDUCATION

I’m going to speak about:

•First – The education system of the Czech Republic (kindergarden,basic school)
•Than – The education system of the Czech Republic (grammar,secondary,apprentice)
•After that – Holidays in the Czech Republic
•And finally – School education in the Britan

 

The education system of the Czech Republic—> KINDERGARDEN, BASIC SCHOOL

I think school is very important. Some people like school some not.
Myslím, že škola je velmi důležitá. Někteří lidé, jako jsou školy některé ne.
Schools in the Czech republic :
– children go to kindergarden from 3 to 6 years old
– children start basic school at the age of 6 to 7 years old
School starts at 8:00 a.m in our country.
Škola začíná v 8:00 a.m v naší zemi.
Children learn subjects Czech languages,English language,Sports lessons,Music,Physics,
Děti se učí předměty české jazyků, anglický jazyk, sportovní výuka, hudba, fyzika,
Biology,History,Mathematics and I.T., Chemistry, Art lessons
biologie, dějepis, matematika a IT, chemie, výtvarné výchovy
Lesson is 45 minutes and break lasts 10 min, a big break is 20 min.
Lekce trvá 45 minut a přestávka trvá 10 minut, velká přestávka je 20 min.
Children usually finish lessons at 1:30 p.m and they go to their school canteen.
Děti obvykle dokončit lekce v 13:30 a jdou do školní jídelny.
After lessons they go home or to some clubs like: art, sports, music, theatre,I.T)
Po vyučování jdou domů nebo do některých klubech jako: umění, sport, hudba, divadlo, IT)

 

The education system of the Czech Republic ––>GRAMMAR,SECONDARY,APPRENTICE

Children go to school 9 years. They finish at 15 to 16 years old and they continue:
Děti chodí do školy než 9 let. Oni dokončit při teplotě 15 až 16 let, a oni pokračují:
– at grammar school gymnáziu
– at secondary school střední škola
– at an apprentice school učiliště
and after their secondary education they finish school leaving exam.
a po jejich středního vzdělávání se dokončit školu maturitní zkouškou.
They can work or study at the University oldest ( Charles University – Prague)
Mohou pracovat nebo studovat na univerzitě nejstarší (Univerzita Karlova – Praha)
(Palacký University -Olomouc)
I want to study at Baťa university Marketing communications.
Chci studovat na Bati marketingové komunikace.
There are History of art, Economics, Czech languages and English languages, Communications
and so on. Existuje Dějiny umění, ekonomie, české jazyky a anglickém jazyce, komunikace a tak dále.
LEAVING EXAM – maturitní zkouška 4.

 

HOLIDAYS

School year lasts 10 months but we have a lot of free days and holidays.
Školní rok trvá 10 měsíců, ale máme spoustu volných dnech a svátcích.
We have 2 months in summer.
– winter holidays ( Christmas holidays)
– spring holidays
– easter holidays

 

BRITAIN

Their school education stars kindergarden
Jejich školní vzdělávání hvězdičky školky
– at the age of 5 school
– 5 to 11 primary level
– 11 to 16 A level
State schools and private schools.
Státní školy a soukromé školy.
Children must wear uniforms.
Děti musí nosit uniformy.
English school are famous their typical school uniforms.
Anglické školy jsou známé jejich typické školní uniformy.
In the Czech republic children don’t wear uniform in the uniforms there are no differences.
V Česká republika děti nenosí uniformu v uniformách nejsou žádné rozdíly.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy