My hometown – maturitní otázka z angličtiny

angličtina

 

Otázka: My hometown

Jazyk: Angličtina

Přidal(a): Vanickova.Dominika

 

 

The name of question is My hometown

I’m going to speak about:

•First – Location
•Than -Transport
•After that -Places of interest
•Than – Culture, Sport and People
•Than -Advantages and Disadvantages of living in the country
•And finally -My room

 

Location:

I was born in Olomouc 20 years ago. I live in a family house in a village of Kožušany near
Olomouc with my mother, father, brother and sister.
Já bydlím v Olomouci 20let. Já bydlím v rodiném dome na vesnici z Kožušan blísko Olomouce s mojí mamkou,tatou,
bratrem a sestrou.
We have a big garden a lot of flowers, fruit and vegetables and a pool.
My máme velkou zahradu s mnoho květy,ovocem a zeleninou a bazánem.
Our house is very big. There are 4 floors in our house.
Náš domov je velmi velký. Tam jsou 4 patra v našem domě.

 

Transport:

I live in Kožušany near Olomouc so I must use some transport to the city or to school.
Já bydlím v Kožušanech blísko Olomouce takže Já musím používám nějaký prostředek do města nebo do školy.
Mostly I travel by train to school sometimes by bus because there is a bus stop near my house
and sometimes by car with my parents.
Většinnou Já jezdím vlakem do školy někdy autobusem protože tam je blísko mého domu a někdy autobusem s
rodiči.
Best I like to travel by car because it is comfortable but I haven’t got a driving licence.
Nejlepsí Já mám ráda cestování autobusem protože to je pohodlné ale já nemám řidický průkaz.

 

Places of interest:

There are many nice places near my house and with surroundings of my village but best I like my
favorite place is near my house.
Tam je mno užasných míst blísko mého domu a s okolím z mojí vesnice ale nejlepší já mám ráda moji oblíbené místo
blísko mého domu.
It is a pound where it is a quiet atmosphere with a lot of trees.
To je rybník kde to je klidná atmosféra s mnoha stromy.

 

Culture , Sport and People

In my village every family has got a detached house and there is a cottage area too.
V mojí vesnici každá rodina má rodiný dum a tam je chatová area také.
There are shops, pubs and culture facilities and for woman there is a hairdresser and cosmetics.
Tam jsou obchody,hospody a kulturní zařízení a pro ženy tam je kadeřnictví a kosmetika.
There are also a post office, a nursery/ kindergarden, a basic school and small a library.
Tam jsou také pošta,školka a základní škola a malá knihovna.
There is a lot of culture and sport events.
Tam je také kulturní a sportovní večery.
There is a football club and they play football every weekend.
Tam je fotbalový klub a oni hrají fotbal každý víkend.

 

Advantages and Disadvantages of living in the country:

We have to commute to school and the train connection isn’t very good.
My máme dojíždět do školy a vlakové spojení není velmi dobré.
But there are also many positives of living in a village.
Ale tam jsou také mnoho pisitivního z bydlení na vesnici.
The best thing about living in the countryside it the nature.
Nejlepší věc na o bydlení na vesnici je příroda.
On the other hand , life in the city is hectic, many people are in the hurry.
Nadruhou stranu bydlení ve městě je hektické,mnoho lidí je naštvaných.

 

What is good in a village is that:
Advantages +
People grown their own fruits and vegetables.
Lidé pěstují jejich vlastní ovoce a zeleninu.
They keeps their own animals like: ducks, pigs, rabbits, cows and sheep.
Oni chovají jejich vlasní zviřata jako: kachna,prase,králík,kráva a ovce.
People keeps animal for example: horse, dog and cat.
Lidé chovají zvířáta jako: koně, psy a kočky.
There is fresh air and beautiful countryside ( no smog)
Tam je čistý vzduch a užasná vesnice není tu smog.
disadvatanges –
People know one another.
Lidí ví jeden o druhém.
People must commute to work and to school.
Lidé musí dojíždět do práce a do školy.
Here not cinemas,theaters and clubs for young people.
Není tu zde kina,divadla a klub pro mladé lidi.
There is missing here hospital.
Tady je chybí zde nemocnice.
There is bad shopping because there is just small local shop and no clothes shop and special
shop. Tam je špatné nakupovaní protože tady je jen malý místní obchod a není tu oblečení a speciální obchod.

 

My room:

My room is on the third floor and it is suitable for me. There is one double bed opposite the
door and there is a round mirror next to the bed.The mirror is quite big and it is very important
for me. Another thing which I need is a white wardrobe which is situated opposite the bed in the
corner. It is full of necessary things. The table witch the shelves can be found opposite the
wardrobe. All the furniture is white and to are the walls. My room is full of light and I have for a
window in the roof through which the sen can thine all the day.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: