Mass media – maturitní otázka z angličtiny (2)

angličtina

 

Otázka: Mass media

Jazyk: Angličtina

Přidal(a): Serwoska

 

 

Mass media communicate information to people. It includes magazines, newspapers, radio, television and the internet.

Magazines and newspapers are types of readable materials. We can learn news about political situations and cultural events, details about new discoveries or results of sport matches. In serious newspapers we can read articles based on the truth or research. Tabloid articles are more attractive for reading, but you can not rely on the information. The other way we can divide newspapers is by scope, whether they are national or regional. National news covers events in the whole world, about politics, economy and regional news focus more on smaller areas.

We buy magazines and newspaper at the news-agent.  The newspaper are issued every day and magazines are issued once a week, once a month or irregularly.

Those who do not like reading can take information from the radio. Besides regular news, we can listen to music or other programmes on various topics. We can find out the weather forecast, programme of cinemas or theatres or discussions with famous characters. Radio is almost everywhere therefore you can listen to it at home, in the car, in shops and restaurants.

A more comfortable form of media is television. Many people prefer watching TV to listening to the radio. It is easier to imagine what they are talking about when you can see it. You can lie down on a sofa and you do not have to think about anything. We can watch the news, weather forecast, sport matches, political discussions – like on the radio. But there are also some serials, talk shows and competitions. Especially on private channels there is a lot of time devoted to advertising. Advertising is the main source of income for TV. Public channels are paid mostly by people who have a television. Everybody who has a TV is obliged to pay some charge for it.

A special form of mass media is the internet. the internet has been developed quite recently – less than 20 years ago. It is a great source of information about everything. You can find people, companies, products and so on. You can contact your friends all over the world thanks to electronic mail, or e-mail. You can use chat to find new friends. Internet is a good helper if you need to find some information about a new technology or method. If you want to buy something, you search for it on the internet – the same product by different manufactures. The companies do not need to have shop assistants or and actual store, which is expensive therefore goods will be cheaper.. And when you make big orders you do not have to pay postage.

It is also easy to plan your holiday online. You can find the destination. You can look for accommodation. If it is some exotic country you can learn about it – language, currency, required inoculations and the best way to travel there.

The internet is becoming necessary for everyday life. You search timetables for public transport, TV programmes, maps, and weather forecast. For some people it is however too expensive to have the internet at home.

 

Hromadné sdělovací prostředky

Hromadné sdělovací prostředky sdělují informace lidem. Zahrnuje to časopisy, noviny, rozhlas, televize a internet.

Časopisy a noviny jsou typem čtecích materiálů. Zde můžeme zjistit zprávy o politické situaci a kulturních akcích, podrobnosti o nových objevech nebo výsledky sportovních zápasů. V seriozních novinách můžeme číst články založené na pravdě, nebo výzkumu. Bulvární články jsou atraktivnější pro čtení, ale nemůžete se spolehnout na informace.Jiným způsobem můžeme noviny rozdělit podle rozsahu, zda jsou celostátní nebo krajské . Celostátní zprávy se týká událostí na celém světě,  jsou o politice, ekonomice a krajské zpravodajství se zaměřuje na menší kraje nebo oblasti.

Časopisy a noviny kupuje v trafice (u novinového agenta). Noviny jsou vydávány každý den a časopisy jsou vydávány jednou týdně, jednou měsíčně nebo nepravidelně.

Ti, kteří nemají rádi čtení můžou získat informace z rádia. Kromě pravidelného zpravodajství, můžeme poslouchat hudbu nebo jiné programy na různé téma. Můžeme zjistit předpověď počasí, program kin nebo divadel či poslouchat diskusí se známými lidmi. Rádio je téměř všude, takže si ho můžete poslechnout doma, v autě, v obchodech i restauracích.

Pohodlnější formou médií je televize. Mnoho lidí dává přednost sledování televize před posloucháním rádia. Je snazší si představit to, o čem se mluví, když to můžete vidět. Můžete si lehnout na pohovku a nemusíte na nic myslet. Můžete sledovat zprávy, předpověď počasí, sportovní utkání, politické diskuse – jako v rádiu. Ale jsou tam také různé seriály, talk show a soutěže. Speciálně na soukromých kanálech je spousta času věnovaná reklamě. Reklama je hlavním zdrojem příjmů pro TV. Veřejné kanály jsou placené většinou lidmi, kteří mají televizi. Každý, kdo má televizi, je povinen zaplatit určitý poplatek.

Zvláštní formou sdělovacích prostředku je internet.internet byl vyvinut poměrně nedávno – méně než před 20 lety. Je výborným zdrojem informací o všem. Můžete si najít lidi, společnosti, produkty a tak dále. Můžete se obrátit na své přátele na celém světě, díky elektronické poště, nebo e-mailu. Můžete používat „chat“ a najít si nové přátele. Internet je dobrý pomocník, pokud potřebujete najít nějaké informace o nové technologii nebo metodě. Pokud si chcete něco koupit, na internetu vyhledat stejný výrobek u různých výrobců. Společnosti nemusí mít prodavače nebo skutečné obchody (budovy), které jsou drahé a proto zboží bude levnější. A když uděláte velké objednávky nemusíte platit poštovné.

Také je snadné naplánovat si dovolenou on-line. Můžete zde najít cíl. Můžete se podívat na ubytování. Pokud je to nějaká exotická země můžete se o ní něco dozvědět – jazyk, měna, požadované očkování a nejlepší způsob, jak tam cestovat.

Internet se stává nezbytným pro každodenní život. Můžete vyhledávat jízdní řád pro veřejnou dopravu, televizní programy, mapy a předpovědi počasí. Pro některé lidi je to však stálé příliš nákladné mít doma internet.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: