My school – maturitní otázka z angličtiny

 

Otázka: My school

Jazyk: Angličtina

Přidal(a): Vanickova.Dominika

 

The name of the question is MY SCHOOL

I’m going to speak about:

•First – Location and basic information
•Than – Holidays
•After that – Look at our school and events
•And finally – Branches of study and subjects

 

LOCATION AND BASIC INFORMATION:

My school is located in Prostějov,It is the secondary school of design and fashion.
Moje škola se nachází v Prostějově, to je střední škola designu a módy.
It is called SŠDAM but because I don’t live in Prostějov I have to commute every day.
To se nazývá SŠDAM, ale proto, že nežijí v Prostějově musím dojíždět každý den.
I travel by train to school sometimes by bus because there is a bus stop near my house
and sometimes by car with my parents.
I cestování vlakem do školy někdy autobusem, protože tam je autobusová zastávka nedaleko mého domu a
někdy autem s rodiči.
Best I like to travel by car because it is comfortable but I haven’t got a driving license.
Nejlepší, co jsem chtěla cestovat autem, protože je to pohodlné, ale já nemám řidičský průkaz.
Our school starts at 8.00 a.m.
Naše škola začíná v 08:00
Lesson is 45 minutes and break lasts 10 min, a big break is 20 min)
Lekce trvá 45 minut a přestávka trvá 10 minut, velká přestávka je 20 min)
We go to school canteen during a free lesson.
Jdeme do školní jídelny při volné hodině.
We usually finish lessons at 4 p.m .
Obvykle dokončit lekce 4 p.m.
We don’t wear uniforms in our school. Students go to school for 4 years.
Nechceme nosit uniformy v naší škole. Studenti chodí do školy po dobu 4 let

 

HOLIDAYS:

School year lasts 10 months but we have a lot of free days and holidays.
Školní rok trvá 10 měsíců, ale máme spoustu volných dnech a svátcích.
We have 2 months holidays in summer
Máme dva měsíce dovolenou v létě
– winter holidays ( Christmas holidays)
– spring holidays
– easter holidays

 

LOOK AT OUR SCHOOL AND EVENTS:

Our school building is high. There are 4 floors.
Naše školní budova je vysoká. K dispozici jsou 4 patra.
On the ground floor there are 4 classrooms and a room for teachers.
V přízemí jsou 4 učebny a místnosti pro učitele.
On the first floor we have 2 I.T LABS.There is manual work department.
V prvním patře máme 2 IT LABS.There je ruční práce oddělení.
On the second floor there are 2 studios and 1 is a photographic studio
Ve druhém patře jsou k dispozici 2 ateliéry a 1 je fotografické studio3.
We have many classrooms in our school.
Máme mnoho tříd v naší škole.
We have a lot of school events during our school year.
Máme mnoho školních akcí během školního roku.
We have something events like fashion shows, art shows and a graduation ball.
Máme něco události, jako jsou módní přehlídky, uměleckých výstav a maturitním plese.
Our maturita exam consists of on an oral exam and a written exam.
Naše maturitní zkouška se skládá z na ústní zkoušku a písemnou zkouškou.
There are no after school activities.
Nejsou k dispozici žádné mimoškolní aktivity.
We must do exams of English Czech language and technology , history of art and manual
work. Musíme udělat zkoušky na anglický český jazyk a techniky, dějin umění a ruční práce.
I want to study at Baťa university Marketing communications in Zlín.
Chci studovat na Bati marketingové komunikace ve Zlíně.
EVENTS -události

 

BRANCHES OF STUDY AND SUBJECTS:

• Branches of study : Multimedia
Design of clothes
Applied painting
• Subjects: Technology
History of art
Czech, English, Germany, Russian language
Maths
P.E
Designing clothes
Economy
Figural drawing

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy