Tázací dovětky (Question tags )

 

Téma: Tázací dovětky (Question tags)

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

Tázací dovětky v angličtině používáme, pokud se ptáme, zda někdo souhlasí s nějakým tvrzením.

 • This film is stupid, isn’t it?
 • Elizabeth didn’t call you, did she?

 

Jak se tvoří tázací dovětek?

 • Pokud hlavní věta je kladná, používáme následující vzor:

 

Pomocné nebo modální sloveso v hlavní větě + not + vhodné zájmeno (shoduje se s podmětem v rodu, čísle a osobě)

 • We are going for a walk, aren’t we?
 • He can find these papers, can’t he?
 • Julia is married, isn’t she?

 

Výjimkou jsou kladné věty se slovesem be v 1 os. j.č. (am) – v těchto případech se používá dovětek “aren’t I”.

 • I am a nice girl, aren’t I?

 

U záporných vět tvoříme dovětek podle vzoru:

> Pomocné nebo modální sloveso v hlavní větě + vhodné zájmeno (shoduje se s podmětem v rodu, čísle a osobě)

 • He doesn’t use these keys, does he?
 • Your brother didn’t help you much, did he?
 • She isn’t watching TV now, is she?

 

Nevidíte pomocné sloveso v hlavní větě? Pro tvorbu dovětku musíte použít pomocné sloveso do (v Present Simple) nebo did (v Past Simple).

 • He enjoys teaching, doesn’t he?
 • They sent a letter three days ago, didn’t they?

 

Pokud hlavní věta je rozkazovací, v tázacím dovětku použijeme “will you”.

 • Call me later, will you?
 • Close the window, will you?

 

Najdete správné tázací dovětky v následujícím testu?

It’s a nice day, … ?

 • a) does it b) is it c) isn’t it

They don’t have much time, … ?

 • a) do they b) don’t they c) did they

He didn’t play well, … ?

 • a) did he b) didn’t he c) had he

They arrived at 2 p.m., … ?

 • a) did they b) hadn’t they c) didn’t they

There is little point in doing it, … ?

 • a) is it b) isn’t there c) is there

Chris hasn’t read the newspaper yet, … ?

 • a) Has he b) hasn’ t he c) didn’t he

Your friends can lend us some money, … ?

 • a) can they b) can’t they c) do they

You are the new secretary, … ?

 • a) aren’t you b) are you c) do you

He never uses his car, … ?

 • a) does he b) doesn’t he c) isn’t it

Stay online, …?

 • a) will you b)don’t you c) do you

 

Odpovědi: 

 • 1c) 2a) 3a) 4c) 5b) 6a) 7b) 8a) 9b) 10a)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy