Tvorba vět v minulém čase prostém (Past Simple)

 

Téma: Tvorba vět v minulém čase prostém (Past Simple)

Jazyk: Angličtina – gramatika

Sponzor: Připravte se na maturitu – Napovime.cz

 

 

Minulý čas prostý (Past Simple) je prvním z anglických časů, kde musíme řešit pravidelná a nepravidelná slovesa. V následujícím článku probereme základní možnosti tvorby vět v Past Simple.

 

Vzor kladné věty s pravidelným slovesem:

> Podmět + infinitiv plnovýznamového slovesa s koncovkou -ed

 • Ann looked through the papers.

 

Vzor kladné věty s nepravidelným slovesem:

>Podmět + tvar minulého času plnovýznamového slovesa (come – came, leave – left apod).

 • Elizabeth wrote this letter ten minutes ago.

 

Tázací věta:

>Pomocné sloveso did +podmět+ infinitiv plnovýznamového slovesa

 • Did Elizabeth write this letter ten minutes ago?

 

Záporná věta

> Podmět + pomocné sloveso did + not + infinitiv plnovýznamového slovesa

Poznámka: v záporných větách se často používá zkrácený tvar didn’t.

 • Elizabeth didn’t write this letter ten minutes ago.

 

Pozor! V tázacích a záporných větách s pomocným slovesem did plnovýznamové sloveso vždy stojí v základním tvaru (infinitivu) – nepoužíváme v tomto případě tvar minulého času, např.:

 • They went to the cinema.
 • Did they go to the cinema? (ne Did you went to the cinema?)

 

Sloveso be umí vytvořit otázku a zápornou větu samostatně (bez použití pomocného slovesa):

 • Kladná věta: He was at home.
 • Tázací věta:  Was he at home?
 • Záporná věta: He wasn’t at home.

 

Vyzkoušejte si nové znalosti v krátkém testu:

1. Michael (not/ play) tennis yesterday.

 • a) didn’t play b) didn’t played c) not played

2. … Jack (tell) it?

 • a) Did Jack told b) Did Jack tell) c) Did Jack telling

3. She (answer) the question.

 • a) was answered b) answering c) answered

4. What … he (offer)?

 • a) did he offer b) did he offered c) did he offers

5. I (not/watch) this programme.

 • a) not watched b) didn’t watched c) didn’t watch

6. They …(find) several mistakes.

 • a) find b) found c) finding

7. We (not/change) our requirements.

 • a) didn’t change b) didn’t changed c) not changed

8. She (get up) early.

 • a) get up b) getting up c) got up

9. … you (phone) him three hours ago?

 • a) Did you phoned b) Did you phone c) Did you phoning

10. He (not/be) at school on Wednesday.

 • a) wasn’t b) weren’t c) didn’t be

 

Odpovědi:  

 • 1a) 2b) 3c) 4a) 5c) 6b) 7a) 8c) 9b) 10a)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: