Current problems of underdeveloped countries – angličtina

angličtina

 

Otázka: Current problems of underdeveloped countries

Jazyk: Angličtina

Přidal(a): AnnaK

 

 

What is it?

Third World, or developing nations, is a term we use to describe countries that aren’t as developed as those in Europe, the United States, Canada, etc. These countries share characteristics of widespread poverty, high birth rates, and undeveloped industry. Other problems include disease, hunger, lack of education, and human rights issues.

 

Poverty

Poverty is a worldwide problem that is the result of, and produces, many other problems. Countries with a poor educational system often have poorer residents. People living in poverty often commit crimes to support themselves or their families.Poor people don’t often have enough to eat, which leads to malnutrition  and starvation. Poor countries also may not have a good health care system, which leads to a population that is ill and has many diseases. We see these problems in many African countries like Chad and Nigeria, as well as in Central American countries like Guatemala, South American countries like Brazil, Asian countries like Nepal, and countries closer to home like Romania.

 

Lack  of drinking water

Poor-quality water has fundamental impacts on the health people in these countries. It substantially endorses the high child mortality. Many children must every day to fetch water to distant reservoirs. This is the reason why they don’t have education.

 

Education

Eighty percent of all children live in developing countries. Education in developing countries has  two problems: limited access of citizens to education and low quality. The main causes are lack of schools and equipment, price of education, employed children, malnutrition, morbidity, mental and physical disability, armed conflict and insecurity, discrimination, curriculum and teaching language, teachers and corruption.

 

UNDEVELOPED COUNTRIES

– A low standard of living, low education, poor infrastructure, dependent on foreign imports and investments

– Countries of Africa, Asia and Latin America

Countries of Africa – most painful place on our planet – the most needs the help of other countries – morbidity and a high birth rate, ..

Latin American countries – the beginning of a successful development – Mexico – elements of the market economy

Asian Tigers – Philippines, Malaysia, Thailand, Indonesia

 

UNDERDEVELOPED COUNTRIES

– low GDP, compared with an average GDP in developed countries (up to 40x)

– these countries are characterized by low living standards

– Different levels of economic development.

– For developing countries are referred to countries with low standard of living of the population, have underdeveloped industry and a low Human Development Index

-There are countries as G77 and similar

-They are also referred to as the land of the south or the third State

 

FEATURES

– Ongoing migration to cities

– High population growth – especially Ethiopia and Pakistan

– They have lower consumption – some few vital needs – mainly food and water

– There are poverty and low education level

– Countries are underdeveloped

– prevails agriculture over industry

– Prevails heavy industry, which also causes pollution across the country

– Poorly functioning public administration and public states – Such as education and defense – they are on low and insufficient level

– They have a relatively young population, the average age is around 30 years old – High mortality – low average age (45 years)

– Poor quality of transport and communications

– Countries often have high public debt

 

POSSIBLE SOLUTIONS

– Improving social base

– Ample job opportunities

– Provide resources for living (money)

 

COUNTRY

-Among the poorest countries in the world belong to Albania, Burma, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Chad, Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Gambia.

 

PROBLEMS

– The gap between rich and poor is getting worse

 

Millennium Development Goals, MDG=the program to fix problems

– Poverty reduction

– Support for education and eradicate illiteracy

– Improving health and health system

– Improving the economic situation, support for small businesses, as well as debt relief – it is a relief or debt reduction

– Improvement of the environmental

– Extension of the infrastructure – roads, railways + access to electricity

– Democratization of society, the pursuit of small government and improve the position of women in society

 

The goals are:

–          Eradicating extreme poverty and hunger,

–          Achieving universal primary education,

–          Promoting gender equality and empowering women,

–          Reducing child mortality rates,

–          Improving maternal health,

–          Combating HIV/AIDS, malaria, and other diseases,

–          Ensuring environmental sustainability, and

–          Developing a global partnership for development

 

Co je to?

Třetí svět, nebo rozvojové země, je termín, který  používáme k popisu země, které nejsou tak rozvinuté jako v Evropě, Spojených státech, Kanadě, atd. Tyto země sdílejí vlastnosti rozšířené chudoby, vysoké porodnosti, a nerozvinuté průmyslu. Mezi další problémy patří nemoc, hlad, nedostatek vzdělání, a otázky lidských práv.

 

Chudoba

Chudoba je celosvětový problém, který je výsledkem, a produkuje, mnoho dalších problémů. Země se špatným vzdělávacím  systémem mají často chudší obyvatele. Lidé žijící v chudobě často páchají trestnou činnost na podporu sebe nebo své rodiny. Chudí lidé nemají často dostatek jídla, což vede k podvýživě a hladovění. Chudé země také nemusí mít dobrý systém zdravotní péče, což vede k populaci, která je nemocná a má mnoho nemocí. Tyto problémy vidíme v mnoha afrických zemích, jako jsou Čad a Nigérie, stejně jako v zemích Střední Ameriky, jako je Guatemala, jihoamerických zemí, jako je Brazílie, asijských zemích, jako je Nepál, a země blíže k domovu, jako je Rumunsko.

 

Nedostatek pitné vody

Špatná kvalita vody má zásadní dopady na zdraví lidí v těchto zemích. To podstatně podporuje vysokou dětskou úmrtnost. Mnoho dětí musí každý den pro vodu do vzdálených nádrží. To je důvod, proč nemají vzdělání.

 

Vzdělání

Osmdesát procent všech dětí žije v rozvojových zemích. Vzdělávání v rozvojových zemích má dva problémy: Omezený přístup občanů ke vzdělání a nízkou kvalitu. Hlavními příčinami jsou nedostatek škol a zařízení, cena vzdělávání, zaměstnané děti, malnutrice, nemocnost, mentální a tělesné postižení, ozbrojené konflikty a nejistota, diskriminace, učební osnovy a vyučovací jazyk, učitelé a korupce.

 

ZEMĚ ROZVOJOVÉ

–          nízký životní standart, nízká vzdělanost, špatná infrastruktura, závislí na zahraniční dovoz a investicích

–          Země afriky, Asie a země latinské Ameriky

–          Země rozvojové :

země Afické – nejbolavější místo naší planety – nejvíce potřebuje pomoc ostatních států – nemocnost, vysoká porodnost,..

Latinskoamerické země – z počátku rozvoj úspěšný – Mexiko – prvky tržní ek.

Asijské tygři – Filipíny, Malajsie, Thajsko, Indonésie

 

ROZVOJOVÉ ZEMĚ

–          reálný důchod na obyvatele ve srovnání s USA, Japonskem a západní Evropou nízký – Nízký HDP ve srovnání s HDP v průměrně vyspělých zemích (až 40x)

–          Pro tyto země je typická nízká životní úroveň

–          Různá úroveň ekonomického rozvoje

–          Za rozvojové země jsou označovány země s nízkou životní úrovní obyvatelstva, mají nerozvinutý průmysl a nízký Index lidského rozvoje

–          Jsou zde zařazeny země, které jsou označeny jako G77 a podobné

–          Dále jsou označeny jako země Jihu či třetí stát

 

RYSY

–          Probíhají migrace do měst

–          Vysoký populační růst – především Etiopie a Pákistán

–          Mají nižší konzum – málo nějakých životně důležitých potřeb – především potraviny a voda

–          Jde zde chudoba a nízká úroveň vzdělanosti

–          Země jsou nerozvinuté

–          převažuje zemědělství nad průmyslem

–          Převažuje těžký průmysl, který také způsobuje znečištění celé země

–          Špatně funguje státní správa a veřejné státy – jako je školství (vzdělanost) a obrana – jsou na nízké a nedostačující úrovni

–          Mají relativně mladou populaci, průměrný věk okolo 30 let – Vysoká úmrtnost – nízký průměrný věk (45 let)

–          Špatná kvalita dopravy a spojů

–          Země mají často vysoký státní dluh

 

MOŽNÁ ŘEŠENÍ

–          Zlepšení sociální základny

–          Dostatek pracovních příležitostí

–          Osvěta a zajištění informací

–           Poskytnout prostředky pro život (peníze)

 

ZEMĚ

–          Mezi nejchudší země světa řadíme Albánii, Barmu, Bangladéš, Benin, Bhútán, Burkina Faso,
Burundi, Čad, Džibucko, Eritrea, Etiopie a Gambie.

 

PROBLÉMY

–          Rozdíl mezi bohatstvím a chudobou se stále prohlubuje

 

Rozvojové cíle tisíciletí=program k odstranění problémů

–          Omezení chudoby

–          Podpora vzdělání a odstranění negramotnosti

–          Zlepšení zdraví obyvatel a zdravotnického systému

–          Zlepšení ekonomické situace, podpora drobného podnikání, dále oddlužení – jedná se o odpouštění či snižování dluhů

–          Zlepšení stavu životního prostředí

–          Rozšíření infrastruktury – silnice, železnice + zpřístupnění elektrické energie

–          Demokratizace společnosti, úsilí o drobné vládnutí a zlepšení postavení zen ve společnosti

 

Tyto cíle jsou:

–          Odstranit extrémní chudobu a hlad.

–          Dosáhnout základního vzdělání pro všechny.

–          Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti.

–          Snížit dětskou úmrtnost.

–          Zlepšit zdraví matek.

–          Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi.

–          Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí.

–          Vytvořit světové partnerství pro rozvoj.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy