Family, appearance, character – slovíčka – vocabulary

 

Otázka: Family, appearance, character

Jazyk: Angličtina – slovíčka

Přidal(a):  MonKitt

 

 

family member                                               [fæməli membə]                                             člen rodiny

aunt                                                                  [a:nt]                                                                teta

uncle                                                                [aŋkəl]                                                              strýc

husband                                                         [hazbənd]                                                        manžel

wife                                                                  [waif]                                                               manželka

mother-in-law                                                 [maðə in lo:]                                                   tchýně

father-in-law                                                   [faðə in lo:]                                                     tchán

daughter-in-law                                             [do:tə in lo:]                                                    snacha

son-in-law                                                       [san in lo:]                                                       zeť

cousin                                                              [kazən ]                                                            sestřenice, bratranec

nephew                                                            [nefju: ]                                                            synovec

niece                                                                [ni:s ]                                                                neteř

step brother                                                     [step braðə ]                                                    nevlastní bratr

half sister                                                        [ha:f sistə ]                                                      polovlastní sestra

sister-in-law                                                    [sistə in lo:]                                                     švagrová

brother-in-law                                                [braðə in lo:]                                                   švagr

parents                                                             [peərənts]                                                        rodiče

grandparents                                                   [grændpeərənts]                                             prarodiče

granddaughter                                                [grænddo:tə]                                                   pravnučka

grandson                                                          [grændsan]                                                      pravnuk

grandchildren                                                 [grændčildrən]                                                vnoučata

neighbour                                                        [neibə]                                                             soused

colleague                                                         [koli:g]                                                             spolupracovník, kolega

wedding                                                          [wediŋ]                                                             svatba

bride                                                                 [braid]                                                              nevěsta

(bride)groom                                                  [(braid)gru:m]                                                ženich

hug                                                                   [hag]                                                                 obejmout, sevřít v náručí

 

household chores                                        [haushəuld čo:z ]                                                          domácí práce

do the housework                                          [du: ðə hauswə:k]                                          dělat domácí práce

bake                                                                 [beik]                                                                péci

cook                                                                 [kuk]                                                                vařit

dust                                                                  [dast]                                                                utírat prach

tidy up                                                              [taidi ap ]                                                         uklízet

furniture                                                           [fə:ničə]                                                                          nábytek

polish                                                               [poliš]                                                               leštit

make the bed                                                   [meik ðə bed ]                                                 stlát postel

change the bed                                                [čeindž ðə bed ]                                             převléci postel

lay the table                                                    [lei ðə teibl]                                                    prostřít stůl

sweep                                                               [swi:p]                                                             zametat

do the washing                                               [du: ðə wošiŋ]                                                 prát prádlo

wash the clothes                                             [woš ðə kləuðz]                                              prát prádlo

clean the windows                                         [kli:n ðə windəuz]                                         mýt okna

clean                                                                [kli:n]                                                               uklidit, vyčistit

water the plants                                              [wotə ðə pla:nts]                                                           zalévat květiny

wash up                                                           [woš ap]                                                                         umývat nádobí

do the washing up                                          [du: ðə wošiŋ ap]                                                          umývat nádobí

wash the dishes                                              [woš ðə dišiz]                                                 umývat nádobí

wipe                                                                 [waip]                                                              vytřít, utírat mokrým hadrem

vacuum                                                            [vækjuəm]                                                       vysávat, vyluxovat

hoover                                                             [hu:və]                                                             vysávat, vyluxovat

vacuum cleaner                                              [vækjuəm kli:nə ]                                           vysavač

to do the ironing                                             [du: ðə aiəniŋ]                                                žehlit

iron a shirt                                                       [aiən ə šə:t]                                                     žehlit košili

decorate                                                            [dekə´reit ]                                                      vyzdobit, ozdobit, malovat, tapetovat

take out the rubbish                                       [teik aut ðə rabiš]                                           vynést koš

 

appearance                                                      [ə´piərəns ]                                                     vzhled

short                                                                 [šo:t]                                                                malý (vzrůstem)

tall                                                                    [to:l]                                                                 vysoký

average height                                                [ævridž hait]                                                   střední výšky, středně vysoký

slim                                                                  [slim]                                                                štíhlý

strongly-built                                                  [stroŋli bilt ]                                                    silně stavěný

elderly                                                             [eldəli ]                                                            postarší, pokročilejšího věku

middle-aged                                                    [midəl eidžd]                                                  středního věku

in his thirties                                                   [in his θə:ti:z ]                                                třicátník

straight hair                                                     [streit heə]                                                       rovné vlasy

wavy hair                                                         [weivi heə ]                                                     vlnité vlasy

curly hair                                                         [kə:li heə]                                                        kudrnaté vlasy

bald                                                                  [bo:ld]                                                              plešatý

fair hair                                                            [feə heə]                                                           světlé vlasy

glasses                                                             [gla:siz]                                                           brýle

bracelet                                                            [breislit]                                                      náramek

necklace                                                          [neklis ]                                                             náhrdelník

chain                                                                [čein]                                                               řetízek

trainers                                                            [treinəz]                                                           tenisky

high-heeled shoes                                          [hai-hi:ld šu:z]                                               boty na vysokém podpatku

wrist watch                                                      [ rist woč]                                                        náramkové hodinky

formally-dressed                                           [fo:mə:li drest]                                               formálně oblečen

checked                                                         [ čekt]                                                               kostkovaný

striped                                                              [straipt]                                                            pruhovaný

plain                                                                 [plein]                                                              bez vzorku, jednobarevný

spotted                                                             [spotid]                                                            tečkovaný, puntíkovaný, skvrnitý

bow                                                                  [bau]                                                                mašle

tie                                                                     [tai]                                                                  kravata

bow-tie                                                            [bau tai]                                                                          motýlek

smart                                                                [sma:t]                                                              elegantní, vkusný

patch                                                                [pætč]                                                               záplata

patient                                                              [peišənt]                                                                         trpělivý

impatient                                                         [impeišənt]                                                      netrpělivý

sociable                                                             [səušəbəl]                                                        společenský, družný, přátelský

adventurous                                                    [əd´venčərəs]                                                 odvážný, smělý, dobrodružný

cautious                                                             [ko:šəs]                                                            opatrný, obezřetný

annoyed                                                            [ə´noid]                                                            naštvaný, rozčilený, rozzlobený

ambitious                                                        [æm´bišəs]                                                      ctižádostivý

talkative                                                            [to:kətiv]                                                         upovídaný, hovorný

quiet                                                                 [kwaiət]                                                                          tichý, nenápadný

lazy                                                                  [leizi]                                                               líný

hard-working                                                  [ha:d wəkiŋ]                                                    pracovitý, pilný

naughty                                                            [no:ti]                                                               nezbedný, zlobivý, neposlušný

well-behaved                                                  [wel bi´heivd]                                                 vychovaný, poslušný, hodný,

cheerful                                                            [či:əful]                                                            veselý, radostný, šťastný

sad                                                                    [sæd]                                                                smutný, nešťastný

selfish                                                              [selfiš]                                                             sobecký

care                                                                  [keə]                                                                 starat se, zajímat se

polite                                                                [pə´lait]                                                           slušný, zdvořilý

impolite                                                           [impə´lait]                                                       nezdvořilý, neslušný

careful                                                             [keəful ]                                                                         opatrný

arrange                                                             [ə´rendž]                                                         uspořádat, zařídit

imaginative                                                     [ï´mædžinətiv]                                                nápaditý, vynalézavý

tidy                                                                   [taidi]                                                               pořádný, pořádkumilovný; upravený

untidy                                                              [untaidi]                                                                         nepořádný; neupravený; rozcuchané vlasy

draw                                                                 [dro:]                                                                kreslit

unusual                                                            [an´ju:žuəl]                                                     neobvyklý

suggest                                                             [sə´džest]                                                        navrhnout

silly                                                                  [sili]                                                                 hloupý

clever                                                               [klevə]                                                             chytrý, inteligentní, bystrý

quarrel                                                             [kworəl]                                                                         hádat se, pohádat se

even if                                                              [i:vən if]                                                                         i kdyby, přesto

get                                                                     [get]                                                                  získat

get annoyed                                                    [get ə´noid]                                                     rozčílit se

herself                                                              [hə:self]                                                                          ona sama

as no one else                                                 [æz nəu wan els]                                                           jako nikdo jiný

wonderful                                                        [wandəful]                                                      skvělý, báječný, nádherný

satisfy                                                              [sætisfai]                                                         uspokojit

kind                                                                  [kaind]                                                             milý, laskavý

mean                                                                [mi:n]                                                               lakomý

honest                                                              [onist]                                                              čestný, poctivý

warm                                                                [wo:m]                                                             vřelý, laskavý

shy                                                                    [šai]                                                                  stydlivý, plachý, nesmělý

forgetful                                                           [fə´getful]                                                        zapomětlivý, roztržitý

reliable                                                            [ri´laiəbəl]                                                       spolehlivý

rely on                                                             [ri´lai on]                                                         spoléhat se, spolehnout se

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy