House – slovíčka – vocabulary

angličtina

 

Otázka: House

Jazyk: Angličtina – slovíčka

Přidal(a):  MonKitt

 

 

house

living room                                                     [liviŋ ru:m]                                                      obývací pokoj

dining-room                                                    [dainiŋ ru:m]                                                   jídelna

bedroom                                                          [bedru:m]                                                        ložnice

bathroom                                                         [ba:θru:m]                                                       koupelna

kitchen                                                             [kičən]                                                             kuchyň

hall                                                                   [ho:l]                                                                předsíň

attic                                                                  [ætik]                                                               podkroví (obydlené)

loft                                                                    [loft]                                                                 podkroví, půda (neobydlená)

cellar                                                                [selə]                                                                sklep

toilet                                                                 [toilit]                                                              záchod

stairs                                                                [steəz ]                                                             schody

floor                                                                 [flo: ]                                                                podlaha, podlaží

ceiling                                                              [si:liŋ]                                                              strop

roof                                                                   [ru:f]                                                                střecha

chimney                                                           [čimni]                                                             komín

downstairs                                                       [daunsteəz]                                                     dole

upstairs                                                            [apsteəz]                                                          nahoře (v patře)

 

living room

ashtray                                                             [æštrei]                                                            popelník

armchair                                                          [a:mčeə]                                                             křeslo

sofa                                                                  [səufə]                                                             pohovka

carpet                                                               [ka:pit]                                                             koberec

rug                                                                    [rag]                                                                 kobereček, rohožka

bookcase                                                         [bukkeis]                                                         knihovnička

magazine                                                         [mægə´zi:n]                                                     časopis

wallpaper                                                        [wo:lpeipə]                                                     tapeta

cushion                                                            [kašən]                                                             polštářek

fireplace                                                          [faiəpleis]                                                        krb

clock                                                                [klok]                                                               hodiny (pokojové)

coffee table                                                     [kofi teibəl]                                                     konferenční stolek

painting                                                            [peintiŋ]                                                            malba, obraz

vase of flowers                                               [va:z əv flauərz]                                             váza s květinami

 

kitchen

cupboard                                                         [kabə:d]                                                           kredenc

plate                                                                 [pleit]                                                               talíř

mug                                                                  [mag]                                                                hrníček

cup                                                                   [kap]                                                                šálek

jug                                                                     [džag ]                                                              džbán

saucer                                                              [so:sə]                                                              talířek, podšálek

cooker                                                              [kukə]                                                              vařič, sporák

oven                                                                 [avən]                                                              trouba

stove                                                                [stəuv]                                                             kamna, sporák

spoon                                                               [spu:n]                                                             lžíce

tea spoon                                                         [ti: spu:n]                                                        lžička

fork                                                                  [fo:k ]                                                               vidlička

knife                                                                 [naif ]                                                               nůž

knives                                                              [naivzl]                                                            nože

cutlery                                                             [katləri]                                                           příbory

dishwasher                                                      [dišwošə]                                                         myčka

shelf                                                                  [šelf]                                                                 polička

frying pan                                                        [fraiŋ pæn]                                                      pánvička

drawer                                                               [dro:ə]                                                              zásuvka, šuplík

glass                                                                 [gla:s]                                                               sklenice

saucepan                                                         [so:spən]                                                         rendlík, kastrol

worktop                                                         [wə:ktop]                                                         pracovní plocha, deska

microwave                                                       [maikrəuweiv]                                                mikrovlnná trouba

sink                                                                  [sink ]                                                              dřez

tap                                                                     [tæp]                                                                 kohoutek

fridge                                                               [fridž]                                                              lednička

freezer                                                              [fri:zə]                                                              mrazák

wastebin                                                          [weistbin]                                                        odpadkový koš

washing-up liquid                                          [wošiŋ ap likwid]                                           tekutý prostředek na mytí nádobí

tea towel                                                          [ti: tauəl]                                                         utěrka

cloth                                                                 [kloθ]                                                               hadr

kitchen  paper / roll                                        [kičən peipə / rəul]                                        papírové utěrky

coffee maker                                                   [kofi mekə ]                                                    kávovar

bowl                                                                 [bauəl]                                                             miska

 

bedroom

bedside table                                                  [bedsaid teibəl ]                                             noční stolek

mirror                                                               [mirə]                                                               zrcadlo

wardrobe                                                         [wo:drəub ]                                                     šatní skříň

lamp                                                                 [læmp]                                                              lampa

dressing table                                                 [dresin teibəl]                                                 toaletní stolek

chest of drawers                                             [čest əv dro:əz ]                                             komoda, skříň se šuplíky

hairbrush                                                         [heəbraš ]                                                        kartáč na vlasy

comb                                                                [kəum]                                                             hřeben

alarm clock                                                     [ə´la:m klok]                                                   budík

 

bathroom

shower                                                             [šauə]                                                               sprcha

bathtub                                                             [ba:θtab]                                                          vana

washbasin                                                       [wošbeisən]                                                    umyvadlo

towel                                                                [tauəl]                                                              ručník

soap                                                                  [səup]                                                               mýdlo

toothpaste                                                       [tu: θpeist]                                                       pasta na zuby

toothbrush                                                       [tu: θbraš]                                                        kartáček na zuby

get dressed                                                      [get drest]                                                        obléci se

get undressed                                                  [get andrest]                                                    svléci se

put on pyjamas                                               [put on pə´dža:məz ]                                     obléci si pyžamo

take off pyjamas                                                           [teik of  pə´dža:məz ]                                    svléknout si pyžamo

turn on the light                                              [tə:n on ðə lait]                                               rozsvítit, zapnout světlo

turn off the light                                             [tə:n of ðə lait]                                               zhasnout, vypnout světlo

fall asleep                                                        [fo:l  ə´sli:p]                                                   usnout

wake up                                                                          [weik ap]                                                         probudit se

get up                                                               [get ap ]                                                           vstát z postele

ring                                                                   [riŋg ]                                                               zvonit

clean teeth                                                       [kli:n ti: θ]                                                       čistit si zuby

comb hair                                                        [kəum heə]                                                      česat si vlasy

 

types of houses

detached house                                              [di´tæčt haus ]                                                samostatně stojící domek

semi-detached house                                     [semidi´tæčt haus ]                                        půldomek, polovina dvojdomku

terraced house                                                [terəst haus]                                                    řadový domek

block of flats                                                  [blok əv flæts ]                                               panelák, činžák, bytový dům

building                                                             [bildiŋ]                                                            budova

divide into                                                       [divaid intə]                                                    formálně oblečen

cottage                                                             [kotidž]                                                            chata, venkovský domek

bungalow                                                         [baŋgələu]                                                       bungalov, jednopatrový domek

except                                                              [ik´sept]                                                                         kromě, mimo, až na

estate agent                                                     [i´steit eidžənt]                                               realitní makléř

borrow                                                             [borəu]                                                             vypůjčit si

building society                                             [bildiŋ sə´saiəti]                                             stavební spořitelna

in order to                                                       [in o:də tə]                                                      aby, kvůli tomu

mortgage                                                          [mo:gidž]                                                         hypotéka

rent                                                                   [rent]                                                                nájem, činže; pronajmout, mít v nájmu

landlord / landlady                                        [lændlo:d / lændleidi]                                    majitel/ka bytu, domácí, bytný/bytná

tenant                                                               [tenənt]                                                            nájemník

council house                                                 [kaunsəl haus]                                                obecní / městský dům

council                                                             [kaunsəl]                                                         městská rada

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy