Slovíčka zdravotnické angličtiny (vocabulary)

 

Otázka: Slovíčka zdravotnické angličtiny

Jazyk: Angličtina – slovíčka

Přidal(a):  vnl.xf

 

 

A |B |C |D |E |F |G |H |CH |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

 
Angličtina Čeština
abdominal břišní
able to do sth schopný čeho
absence nepřítomnost, absence
absorb vstřebat (se)
accept přijmout,akceptovat
access přístup
accessory přídatný
accidental unit úrazové oddělení
accompany doprovodit
accompany doprovázet
accomplish vykonat, provést
accusation obvinění, žaloba
acid kyselina
acidic kyselý
acquire získat, nabýt
action čin, jednání, přizpůsobení
actually skutečně, vlastně
acute náhlý, kritický, naléhavý
addict závislý (člověk)
adenoid nosní mandle
adenoma adenom
adhesive adhesivní, přilnavý
adhesive tape leukoplast
adhesive tape lepivá náplast
adjoining sousedící
administer řídit, zpravovat, podávat lék
administer spravovat, řídit vést
adminster podat, aplikovat
admission přijetí, příjem
admit přijmout, vpustit, umístit
adult dospělý, zralý, zletilý
adulthood dospělost, zralost
adverse reaction opačná reakce
affect postihnout, ovlivnit
agonist agonista
ache bolest
ache bolest
ache bolest (tupá, trvalá)
aid pomoc, pomáhat
aid pomoc, pomůcka, pomocník
air vzduch
air embolus plicní embolie
alimentary trávicí
alveolus plicní sklípek
Alzheimer´s disease alzheimerova nemoc
ambulance sanitní vůz, ambulance
ambulant chodící
amplitude šíře, rozsah
anaesthesia anestézie
anaesthetic anestetikum, umrtvující, znecitluvující, nescitlivý
anaesthetist anesteziolog
anail hlemýžď
anal opening řitní otvor
analgetic analgetikum
angle úhel
angular úhlový, zakřivený
ankle kotník u nohy
ankle kotník
ankle kotník u nohy
annex přístavek, místnost
annual každoroční
antagonist antagonista, opačně působící
antigen antigen
antrance vstup, vchod
anus řiť
anvil kovadlinka
anxious zneklidněný, nervózní, naplněný obavami
anxious starostlivý, znepokojený, úzkostlivý
apex hrot, vrchol
appear objevit se, zdát se, jevit se
appendicular vedlejší, přívěsný
appliance přístroj, zařízení
apply přiložit
apply aplikovat
apply použít v praxi, aplikovat
appointment schůzka, úmluva
appreciate uznat, oceňovat, ocenit, být si vědom, vážit si čeho
approach přiblížit se, přistoupit
approach přístup
appropriate příslušný, vhodný
appropriate vhodný, příslušný
aqueous humor komorová voda
area plocha, oblast, prostor
areola prsní dvorec
arch klenba, oblouk
arch oblouk
arise být důsledkem čeho, vzniknout
arise/arose/arisen vznikat
armpit podpažní jamka
arrange předem vyjednat, dohodnout se
arteriole tepénka
artery tepna
articulation kloub
artificial umělý
artificial denture umělý chrup
artikulate skloubit
as a whole jako celek
ashamed zahanbený
aspire usilovat, snažit se, aspirovat
assess určit, hodnotit, vyhodnotit
assess stanovit, určit, odhadnout
assess posoudit
assessmant dávka, poplatek, daň
at least alespoň
at present nyní
atrium předsín, síň v srdci
atrophy zakrňování, atrofie
atropine atropin
attack záchvat, nápor, útok
attach připevnit, připoutat
attach upínat se, připevnit
attend účastnit se, navštěvovat, obsluhovat (pacienta), ošetřovat léčit
attention pozornost, péče
attentive pozorný, bedlivý
attitude poměr, postoj, držení těla, stanovisko, názor
auditory canal zvukovod
auditory meatus zvukovod
auditory nerve zvukový nerv
auditory ossicles sluchové kůstky
auditory tube sluchová trubice
auricle boltec
auscultation poslech
authority úřad, správa
auxilairy pomocný, výpomocný
auxilary pomocný
avaliable k dipozici
average průměrný
average průměrný
avoid vyhnout se, vyvarovat se
awake vzbudit, probudit, vyburcovat, probuzený
awaken probudit se, bdící, procitnout
aware vědomý, uvědomovat si, informovaný
awareness uvědomnění, povědomí, informovanost
axial osový
axial axiální, osový
axis čepovec
axon axon
baby miminko
back bone páteř
back of the hand hřbet ruky
back passage rectum
bandage obvaz
bandage obvaz, obinadlo, bandáž
barium meal bariová kaše
basilar membrane lamina basilaris
bath koupel, koupat se, vana
bathe koupel, koupat se, koupání
be a aware of být si vědom čeho
be in charge mít na starosti, být zodpovědný
be overcome be/with být přemožen čím
be supposed to do považovat za samozřejmou povinnos udělat, musit udělat
be worth mít hodnotu
be worth doing stát za, vyplatit se
bed linen ložní prádlo
bed-bath koupel na lůžku
bedding lůžkoviny
bedpen podložní mísa
bedpen podložní mísa
bedpen round roznášení mís
bedside místo u postele, prováděný u lůžka
bedsore proleženina
behave chovat se, reagovat
behave chovat se, fungovat, reagovat
behaviour chování
bend zahnat, ohýbat, ohnout
bench pracovní stůl
benign nezhoubný
bile žluč
bind/bound/bound vázat, spojovat
birth porod, narození
bite kousnutí ušknutí
bite kousnutí, ušknutí
bitter hořký
bladder močový měchýř
blanket přikrývka
blanket přikrývka, pokrývka, potah, houně
bleed krvácet
bleeding krvácení
bleeding krvácení
blend splývat
blister puchýř, zpuchýřovatět
blood krev
blood count krevní obraz
blood presure krevní tlak
blood sedimentation rate sedimentace
bloodstream krevní řečiště
bloos transfusion krevní transfuze
blotchy skvrnitý, trudovitý
blow foukat, vhánět vzduch
blow one´s nose vysmrkat se, smrkat
blunt tupý
boil vařit, vřít
bone kost
bony kostní, kostěný
boring nudný, otravný
bottom vysvětlit, základní, proniknout, dno, spodek, podklad
bottom dno, dolní
bowel movement stolice
bowl miska
brain mozek
brain mozek
branch větvit se
branch větvit se, větev
breast prs, prsa
breastbone hrudní kost
breastfeed kojit
breathing dýchání
brest bone kost hrudní
broom koště
bruise pohmoždit, nadělat modřiny, modřina, podlitina, zhmožděnina
bruising odřenina
bucca tvář
buccal lícní
bucket kbelík
bulb buňka, pohárek
bulbous kulatý
bulk objem, rozsah, bulka
bulky velký, objemný, rozměrný
burn popálenina, spálenina
burns popáleniny
by the time jakmile, až
bystander dívák, okolostojící
cage koš, klec
calcaneus kost patní
calf lýtko
calm utišit, klid, uklidnit, uklidňovat se, chlácholit
cancellous mřížkovitý
cancer rakovina
cancer rakovina
canine špičák
canine špičák
capability způsobilost, schopnost, kvalifikace
capable of sth schopný čeho
capillary vlásečnice
capsule pouzdro, váček
carbon dioxide oxid uhličitý
carcinogenic karcinogenní
career povolání, zaměstnání, hnát se, řítit se, profese
carpus zápěstí
carry out uskutečnit, provést
carry out roznášet
cartilage chrupavka
casualties pl. ztráty na životech při nehodách, oběti katastrofy
casualty nehoda, neštěstí, obět´nehody, zraněný
casualty department oddělení pro akutní případy
catarrh katar
catheter katétr
catheterise cévkovat
cavity dutina
cervical krční, poševní, cervikální
cervical krční, šíjový anatomicky
ciliary řasnatý, řasný
circulation cirkulace, oběh
civil state stav
clavicle klíční kost
clean čistit, leštit, čistý, úplný, nadobro
cleanse čistit, uklízet
cleanse očistit, zbavit, odplavit
cling těsně přiléhat
cling-film igelit, mikrotén
clip svorka, spona
cloakroom šatna
closet záchod, oblékárna, komůrka, komora, kumbál
closure of wound uzavření rány
clot sraženina, srazit se
clot regulovat, srážet
clue stopa, nit, záchytný bod
coccygeal kostrční
cochlea hlemýžď
cochlen kochlea
collar-bone klíční kost
colleague kolega
collect hromadit se
column sloupec
combine slučovat
commode prádelník, komoda
common obyčejný, běžný
common obyčejný, prostý, běžný
commonly obvykle
complete dokončit, úplný, celý
complex složitý
compound sloučenina
comprehension chápavost, chápání, pochopení, začlenění, zahrnutí
compress zestručnit,obklad, obvaz, stisknout, sevřít, stlačit
compression stlačení, stisknutí, tlak, komprese
comprihensive úplný, komplexní, všem přístupný
conceal zatajit, utajit, skrýt
concealed fracture skrytá zlomenina
concern podnik, zájem, týkat se, strarost, účast
conduction vedení
cone čípek, kužel
confident to bed .
confine to bed upoutat na lůžko
confuse splést, zmást, zmýlit
confused popletený, spletený, zmatený
confusion zmatenost, zmatek
confusion zmatek, nepořádak, záměna
congestion ucpání nosních dutin
conjunctiva spojivka
connect spojovat
consequence následek, důsledek, dosah, význam
consider považovat za
constant pevný, stálý, neměnný
constipation zácpa
consultant konzultant, poradce, konzultující lékař
contaminate znečistit
contemporary současný, moderní
continuous souvislý, nepřetržitý
continuous nepřetržitý, soustavný, plynulý, souvislý
contraceptive antikoncepční prostředek
contribute přispívat, přispět, mít podíl
controllable ovladatelný, regulovatelný
convey dopravit
convey dopravit
convolution záhyb, klička, závit
cope zvládnout
cope with zdolat co, vyrovnat se s
cope with sth .
core střední část, vnitřek
corium škára
cornea rohovka
cotton applicator vatová štětička
cough kašel
couch pohovka, lehátko
county hrabství
course běh, průběh, léčebná kůra
courteous dvorný, zdvořilý, galantní
cover pokrývat určitou oblast, zahrnout
craniotomy otevření lebky
cranium lebka
crawl mít pocit mravenčení, plazit se, loudavost, loudání
creature tvor, zvíře
crepitate praskat
crescent-shaped srpečkovitý, poloměsíčitý
crop seskupení, shromáždění, množství
cross-infection šíření infekce
crown koruna, korunka
crush rozdrtit
crystalline lens oční čočky
CSSD centrální sterilizace
cubicle box
cuff manžeta
cupboard skříň, kredenc, almara
current současný, běžný, obvyklý
currently v současné době
curtain clona, záclona
curtain závěs, clona, přepážka, příčka
curved zahnutý, zakřivený, zaoblený
curved zakřivený, zahnutý
cushion polštář, podklad
cut řezná rána, říznutí
cyanosed cyanóza
cyanosis cyanóza
cylinder válec, toulec
cytology cytologie
damage škoda, ztráta, poškození
damage poškození, zranění, úraz
damage poškození
damp vlhký, vlhkost, vlhko, sklíčený, mdlý
dangerous nebezpečný
deacay rozklad, rozpad
dead mrtvý, zemřelý
deaf hluchý, neslyšící
deaf-mute hluchoněmý
deafness hluchota
deafness hluchota, sluchová ztráta
deafness hluchota
deal jednat, zabývat se
debris úlomky, odpad
deciduous dočasný
deep skrytý, hluboký, hluboce, hluboko
deep hluboký, dobře hmatný
deficiency deficit, nedostatek, nedostatečnost
deflate vypustit, redukovat, splasknout
degree stupeň, hodnost
dehydration dehydratace, vysychání, odvodňování
delicate jemný
demand nárok, poptávka, dotaz, prosba, požadovat, domáhat se (čeho)
demanding náročný
dendrite dendrit
dense hustý
dental decay zubní kaz
denture chrup, umělý chrup, protéza zubní
denture chrup (umělý)
denture umělý chrup
deoxygenated odkysličený
department oddělení
deposit povlak
depository skladiště
depressed deprimovaný, pokleslý, skleslý
depression deprese, krize, skleslost
dermatology kožní
desire toužit
desperate zoufalý
destroy zničit
detection objevení
deteriorate zhoršit, zkazit, degenerovat, upadat
deterioration zhoršení, zkažení, úpadek
determine určit, stanovit
develop rozvinout, projevit se
develop ukázat se, vyvinout se, dostat
deviated septum úchylka nosní přepážky
diagnose určit diagnózu, rozpoznat nemoc
diagnoses diagnózy
diagnosis diagnóza, diagnostika
diaphragm přepážka, bránice
diaphysis diafýza
diarrhea průjem
diastole diastola
die zemřít
die of zemřít na
dietician dietetik
diffuse rozšířit se, pronikat
dignity důstojnost, vážnost, reprezentace
diminish zmenšit, klesat, slábnout, ubývat, zkrátit, zkrátit se
diminish zmenšit
dirty nečistý, zamazaný, špinavě, pošpinit, potřísnit
disabled neschopný
disabled person invalida
discomfort nepříjemná situace, trampota, strarost
discretionary uvážený, přenechaný volnímu uvážení
disease nemoc, choroba
discharge výtok, vylít
discharge vylít, vypustit, vyprázdnit, vybít (baterie), odstranit, zbavit se
disinfect desinfikovat, očistit
disinfectant dezinfekční prostředek
disintegrate rozpadnout se, rozložit se
displacement vytlačení z místa
disponsable použitelný, k dispozici, k jednomu použití
disposable použitelný, jednoúčelový, na jedno použití
disposal příkaz, opatření, rozdělení
dispose uspořádat, rozdělit, rozmístit
dissolve rozpustit
dissolve rozpustit se
distinct odlišný, rozdílný
distinet zřetelný, odlišný, rozdílný
distinguish rozeznat, odlišit
district nurse ambulantní sestra
disturb rušit, znepokojit
disturb vyrušit, rušit, vyrušovat
divide rozdělit
division rozdělení
do that will do to bude stačit, to stačí
dominiciliary domácí, domovní
donate darovat
dose dávka, porce
dose dávka
drag vláčet, táhnout za sebou
drain odtékat
drain odvádět
draw/drew/drawn táhnout
dressing oblékání, ošetření rány, obvaz, přísada, obvaz rány
dressing towel rouška
drip-feeding vyživovací infuze
droplet kapka, kapička
drops kapky
drown (u)topit se, (u)tonout
drowning utopení
drowsiness ospalost
drug lék, droga
drum bubínek
dull pain tupá bolest
duodenum dvanáctník
duration trvání, délka, doba, stálost
dust prach, prašný, oprašovat, popel, pyl, smýčit
duty dutý
dying umírající
dyspepsia dyspepsie
ear ucho
ear ucho
earache bolest uší
eardrum ušní bubínek
earpieces náhlavní sluchátka
ease ulehčit, zmírnit bolest
ease uvolnit, ulevit
edge ostří
edge okraj
efficient pohotový, efektivní, účelný, schopný výkonu
either .. Or bud´ .. nebo
elbow loket
elbow loket
elderly postarší, strarší, vyššího věku
eliminate odstranit, vyloučit, vyřadit
elongated podlouhlý
embarrass zaplést, překážet, uvést do rozpaků
embarrass zaplést se, překážet, vadit, ztížit, zabránit v pohybu
embarrassment těžkosti, rozpaky, vada, nesnáz, rozpačitost
embarrassment těžkosti, rozpaky, vada, nesnáz, rozpačitost
embed uložit (do čeho)
emergency náhlá příhoda
emergency nouzový, v nebezpečí
emergency nepředvídaná událost, náhlá příhoda
emergency department pohotovost
emergency first aid neodkladná první pomoc
emit vydávat, vyzařovat, vysílat
enamel sklovina
enamel sklovina
enclose obklopit, uzavřít
enclose přiložit
encourage povzbudit, podporovat
endocardium endokard
enema klisma
enhance zvýšit, zvětšit
enlarge zvětšit, rozšířit
enlarge zvětšit
enrolled nurse sanitářka
environment prostředí, okolí (člověka)
epicardium serózní blána
epidemiology epidemiologie
epiphysis epifýza
equilibrate vyrovnat
equilibrium rovnováha
equip opatřit, vybavit, vystrojit, vyzbrojit
equipment vybavení, zařízení
erythrocyte červené krvinky
esophagus jícen
essential nezbytný, podstatný
essentially v podstatě
estimate odhadnout, určit
ethmoid bone kost čichový
eustachian tuba eustachova trubice
eustachien tube eustachova trubice
evaluated .
evaluation vyhodnocení, výpočet, zhodnocení
evaporation odpařovaní, vypařování
evoke vyvolávat
exceed překročit, převyšovat
excision vynětí, vyříznutí
exciting vzrušující, napínavý
exercise zaměstnávat, cvičit, vykonávat, úkol
exert vynaložit, použít
exhalation výdech
exhaustion vyčerpání
exhousting vyčerpaný, unavený
exchange výměna
exit odejít, odchod
expel vypuzovat, vylučovat, šířít
expiration výdech
explain vysvětlit, objasnit
explore vyšetřit, prozkoumat, probádat
expose odhalit, vystavit (čemu)
expose vydat, vystavit, obnažit, ukázat
exposure vystavení, odhalení
exposure vystavování, míra rizika, odhalení (části těla)
extend rozšířit
extension prodloužení
external ear vnější ucho
extremity končetina
eye oko
eyebrow obočí
eyelid oční víčko
eye-socket očnice
face tvář, obličej, čelit čemu
facial tissue hedvábný odličovací papír
facilities zřízení, celkové vybavení
facility zručnost, nadání, obratnost, talent
faeces výkaly, stolice
failure porušení, poškození, porucha, chybějící, neúspěšný
failure selhání, porucha, fiasko, poškození
faint omdlít, upadnout do mdlob
faint slabý, nepatrný
fainting mdloba
fall ill onemocnět
fatigue únava
fearful hrozný, bázlivý, bojící se
feature charakteristický znak
feed krmit, živit se
feel faint cítit se na omdlení, pocit´ovat nevolnost
feeling cítění, pocit, vědomí
femur kost stehenní
fetch from jít a přinést, dojít
fever horečka
fever horečka
feverish zimničný, horečnatý
fibula kost lýtková
fight back bojovat proti, bránit se
figure číslice, cifra
finger prst
firm pevný
firmly pevně, důkladně
fissure fisura, štěrbina
fist pěst
fixator fixator
flannel žínka, flanelový
flap řasa
flash baňka, láhev
flatten zploštit
flavour chuť, příchuť
fleshy masitý
floating rib volné žebro
floss zubní nit
fluffy chlupatý
fluid tekutina
fluid tekutina
focus ohnisko
fold záhyb, řasa
fold zabalit, přeložit, svinout
folded gauze složený mulový
follicle váček, míšek
follow as follows jak následuje
food jídlo, potrava
food material živina
foot chodidlo
foot noha
forceps kleště, porodnické kleště
forceps kleště, pinzeta
forearm předloktí
forearm předloktí
forebrain přední mozek
forehead čelo
framework podpěra, rámec
fretfulness podrážděnost, rozmrzelost
frighten polekat, poděsit
frighten poděsit, polekat, vystrašit, leknout, lekat
frontal bone kost čelní
funnel trychtýř
further další
fuse spojit se, splynout
gallbladder žlučník
gallbladder žlučník
gallipot kelímek
gangrene sněť
gargle kloktat
gargle kloktat, kloktadlo
gas plyn
gauge zkouška, přezkoušet, měřit
gauze gáza, tyl, mul
gauze gáza, gázová tkanina
gauze pad gázová podložka
gauze sponze mulový tampon
general všeobecný, celkový, hlavní
general pain celkové bolesti
general practitioner=family doctor rodinný lékař
germ bakterie
german measles zarděnky
get dostat
get hold of zmocnit se čeho
get into the habit navyknout si
get on friendly terms spřátelit se
get used zvyknout si
get used to zvyknout si na
gifted nadaný
gingiva dáseň
girdle pletenec
girgle pletenec
give dát
globe koule
glomerulus glomerulus, klubíčko
glue lepit, přilepovat
goal branka, cíl, brána
gown župan, plášť lékařský, šaty, talár
GP praktický lékař
gradual postupný, pozvolný
graze škrábnutí, odřenina
groove rýha, žlábek
growth nádor
guard střežit, hlídat, chránit
gullet jícen
gum dáseň
gum dáseň
gum dáseň, guma
gustatory chuťový
gynaekology gynekologické
gyrus brázda, závit
habit zvyk, obyčej, duševní dispozice
habit zvyk
hair strand pramen vlasů, kadeř
handle zacházet, ovládat, manipulovat
handle dotýkat se, zacházet, manipulovat, ovládat
handle rukojeť´
handle zacházet, spravovat
harmful škodlivý, zhoubný
hatch vylíhnout se
head sister vrchní sestra
headache bolení hlavy
heal hojit se
health care assistant asistent zdravotní péče
health visitor pečovatelka
hearing sluch
hearing sluch
hearing aid naslouchátko
heart attack srdeční záchvat, mrtvice
heartbeat tep, puls
heartburn pálení žáhy
heatstroke úžeh, úpal
heel pata, zadní část, bříško (na ruce pod palcem)
height výška
height výška
helix horní část zevního boltce
hematic krevní
hereditary dědičný
hereditary dědičný, zděděný, vrozený
heredity dědičnost, tradice
hesitate koktat, zdráhat se, váhat
hide ukrýt se, schovat se
high vysoký, hlavní, důležitý
high-pitched pronikavý, horečný
hilus hřeben, branka
hip bok, kyčel
hip kyčel
history anamnéza
history anamnéza
hoarse chrapot
hold a rank obove = hold a position / level
hold on vytrvat, pokračovat, přidržet
hollow dutý
hollow dutý
hopeless beznadějný, zoufalý
horny rohovitý
Hospital Board Správa nemocnice
hospital training praxe v odborné nemocnici
house officer=houseman sekundář
humerus kost pažní
hunger hlad, hladovět, žíznit, žízeň
hungry hladový, dychtivý
hurt zranit, poškodit, ublížit, bolest
hydrochloric acid kyselina solná
hygiene hygiena
hyoid bone jazylka
hypertension vysoký krevní tlak
hypotension nízký krevní tlak
chalenge
chaplain kaplan
char spálit na uhel, zuhelnatit
check-up kontrola
cheek tvář, líce
cheek tvář
cheek tvář, líce
chest hrud´, hrudník
chew žvýkat
chickenpox plané neštovice
child dítě, čekat dítě, potomek
childhood dětství, děti, dětský
childless bezdětný
chin brada
choke dusit se, zalknout
cholera cholera
choroid cévnatka
chronic chronický, trvalý
chyme chymus, trávenina
I don´t want you to (inf.) nechci, abys …
I´d better have a look Raději se podívám
I´m sorry to hear that to je mi líto
identification identifikace, identifikační
identify poznat, identifikovat, ztotožnit
ileum kyčelník
ilium kost kyčelní
ill-fitting špatně padnoucí
immediate bezprostřední, neodkladný, okamžitý
immediate bezprostřední, okamžitý
immerse ponořit, potopit, uložit
immerse ponořit, potopit
immobile nehybný, imobilní
impaction stačení, sražení, zaklínění, ucpání
impaired zhoršený, snížený, poškozený
impairment zhoršení
impairment zhoršení, poškození, znehodnocení
implement vykonat, provést, splnit
in a matter of hours během několika hodin
in a way ve formě
incisor řezák
incisor řezák
income příjem, plat
incontinence inkontinence
incontinent neumějící udržet (př. moč)
incontinent neumějí udržet (př. moč)
incus kovadlinka
incus kovadlinka
indicate nasvědčovat, ukazovat, signalizovat
indicator ukazatel, šipka, indikátor
indigestion špatné trávení, zkažený žaludek
indigestion porucha trávení, dyspepsie
induce zavést
infancy dětství
infant kojenec
infant dítě, kojenec
infant kojenec
infectious infekční
inferior spodní
inflamed zanícený
inflammation zánět, zápal
inflatable nafukovací, nahhustitelný
inflate nafouknout, nadmout, napumpovat, vyšroubovat (cenu)
ingradient součást, složka, přísada
inhalation vdech
inherited zdědit
injury poškození, zranění, úraz
injury poranění
inlet vstup, vchod, přívod
inner ear vnitřní ucho
inpatient department lůžkové oddělení
insert uvést, vložit, vsunout
insertion of stitches sešití
insidious zvolna počínající, zákeřný
insomnia nespavost
inspection pohled
inspiration vdech
insufficient nedostatečný, nepostačující
insulting urážka
intensive care unit, ICU jip, jednotka intenzivní péče
interact vzájemně působit
interbrain mezimozek
intercostal mezižeberní
interference překážení, bránění
interlobar mezilalokový
interlock proplést, vzájemně spojit
intermittent střídavý, občasný, periodický
internal interní
internal ear vnitřní ucho
interpret tlumočit, vysvětlit
interstitial vmezeřený
intervertebral meziobratlový
intestine střevo
intractable nepoddajný, neovladatelný
investigation vyšetřování, výzkum
investigation vyšetřování, zkoumání
invisible neviditelný
involuntary bezděčný
involve poškodit, zahrnout, zabalit, komplikovat, mít za následek
involve zahrnout, obsahovat
iris duhovka
irrespective of bez ohledu na
irreversible nevyléčitelný, nevratný
irrigation nálev, výplach
irritable vznětlivý, popudlivý, podrážděný
irritable dráždivý
ischaemia nedokrevnost
ischium kost sedací
islet ostrůvek anatomicky
it seems to be good zdá se to být v pořádku
item položka, článek, bod
jar sklenice, nádoba, džbán
jaw čelist
jaw čelist
jaw čelist
jaw čelist
jejunum lačník
join připojit (se)
join připojit se
joint kloub
joint kloub
junction styčný bod, spojení
junior mladší, junior
keep an eye dávat pozor na, dohlédnout na
keep up with držet krok s
kidney ledvina
kill zabít, zničit
kindey-dish emitní miska
knee koleno
knee koleno
knee-cap čéška
laboratory laboratoř
labour porodní stahy
labyrinth labyrint
lack nedostatek
lack nedostávat se, chybět
lack of nedostatek času
lack of appetite nechutenství
lacrima slza
lacrimal slzní, slzný
lactiferous mlékovody
large intestine tlusté střevo
lateral boční
leaflet leták, prospekt, lístek
lean hubený, opírat se, klonit se
least nejmenší
lenght délka
leukaemia leukémie
leukocyte bílé krvinky
liable to náchylný k
lice vši
lie ležet, lhát, klamat
lie/lay/lain ležet
lift výtah, zvednout
ligament vaz
lightheaded mající závrat´
limb úd, končetina
limb končetina
line vystýlat, vystlat
linen prádlo
linens prádlo
lingual jazykový, jazyčný
lining výstelka
lip ret, pysk
liquid tekutý, tekutina
liver játra
lobe lalok
lobe lalůček ucha
lobule lalůček
lock zamykat se, zavřít, zámek, uzamknout, aretovat
locker uzamykatelná skříňka
locker uzamykatelná skříň
locum dočasný zástupce (lékaře)
long-term dlouhodobý, dalekosáhlý
loop klička, smyčka
loose uvolnit
loosen uvolnit
lotion tekutá léková forma, omyvadlo, tělové mléko
loudness hlasitost
lower dolní
lumbar bederní
lumen průsvit cévy
lung plíce sg.
lunula měsíček, lunula
mainly hlavně
maintain udržovat, zachovat
maintain udržovat, zachovávat
major zde, hlavní
majority většina
make to sth. vyrábět podle čeho
malaria malárie
malignant zhoubný
malleus kladívko
malleus kladívko
mandibule dolní čelist
manifestation prohlášení, oznámení, vyhláška
marrow dřeň, morek
mastoid bradavkový
mattress matrace, žíněnka
maturation dospívání
maxilla horní čelist
means prostředky, způsoby
means prostředek
measles spalničky
medication lék
medicine léčit, lék, lékařství, podávat léky
medium prostřední
memory paměť
meninx mozkomíšní plena
metastasis metastáza
microbiology mikrobiologie
micturition mikce, močení
midbrain střední mozek
middle ear střední ucho
middle ear střední ucho
midwife porodní asistentka
midwife porodní bába, asistentka
mild mírný
milk formula
mission mise, delegace, poslání
mitral dvojcípý, mitrální
moan sténat, naříkat, úpět
mobile mobilní
moderate mírný
moist vlhký, uslzený, mokrý, navlhlý
moist vlhký, mírně mokrý
moisten zvlčit, navhlčit, omočit, svlažit, zvlhčit
moisten vlhčit
moisturize navlhčovat, zvlhčovat
molar stolička
motion pohyb
motion pohyb, vyprazdňování střev, posunek, dát pokyn
mouth ústa
mouth ústa
mouthwash ústní voda
mouthwash ústní voda
movement pohyb
mucous membrane sliznice
multiply násobit
mumps příušnice
mum-to-be nastávající maminka
myelin myelin
myelinated myelinovaný
myeloma myelom
myocardium myocard
nap šlofík, zdřímnout si, zdřímnutí, podřimovat
napkin plenka, kapesník, vložka
nappy plena
nasal nosní
nasal septum nosní přepážka
nausea pocit na zvracení
nausea nevolnost
nearly skoro, téměř
neck krk
neck krk, krček(ant), šíje, hrdlo(gyn)
needle jehla
needle jehla
neonate novorozeně
neoplasm novotvar
nephron nefron
neuroglia neuroglie
neurology neurologie
neuron neuron, nervová buňka
newborn novorozený
next of kin nejbližší příbuzný
nipple prsní bradavka
nipple bradavka
nit hnida
non-disponsable k opakovanému použití
nosebleed krvácení z nosu
nostrils nosní dírky
noteworthy pozoruhodný (čím)
notch zářez
notify oznámit, ohlásit
nourishment výživa
now and again občas
numb zmrazit, ztuhlý, prokřehlý, znecitlivělý, znecitlivět
numbness znecitlivění, snížená citlivost
numerous četný, početný
nurse opatrovat, ošetřovat
nurse ošetřovatelka
nursing home sanatorium (soukromé)
nursing officer vrchní sestra
nursing staff personál ošetřovatelek
nutrient potrava, živina
nutrition výživa
nutrition výživa
obedient poslušný
observation pozorování
observe sledovat, pozorovat, všímat si
observe pozorovat, sledovat, všímat si
obstetrics porodnictví
obstruct překážet, ucpat, zahradit
obstruction obstrukce
obstructive obstrukční
obtain docílit, opatřit se, trvat, získat
obtain získat, dostat, dosáhnou, docílit
occipital bone kost týlní
occupation zaměstnání, povolání, držení, obsazení, zabrání
occupational zaměstnanecký, oborový
occupational therapist pracovní lékař
occupied obsazený
occur stát se, přihodit
occur objevit se
occur objevit se
odd zvláštní, podivný
odour pach
oedema otok
ointment mast
ointment mast, mazání
olfactory čichový
oncology onkologie
onset počátek
onset začátek, počátek
operate operovat, pracovat, provozovat
operating theatre operační sál
ophthalmology oční
opportunity příležitost, možnost
orbit očnice
orderly uspořádaný, řádny, sluha v nem., uklizený, pravidelný
osseous kostní, kostěný
ossicle kůstka
otitis zánět ucha
otolaryngology orl
outermost nejzevnější, nejkrajnější, nejzazší
outgrow přerůst
outpatient department ambulatní oddělení
overcome přemoci, zdolat, zvítězit
overcoming by heat postižení úžehem
overload přetížení, přílišný náklad, zahlcení
oxygenated okysličený
pad polštář, vycpávka (pod obvaz)
paediatric dětské
pain bolest
pain bolest
pain reliever analgetikum
palate patro
palatine patrový
pale bledý, pobledlý
pale bledý
pale bledý, blednou, bledě, vyblednout
pallor bledost, sinalost
pallor bledost, pobledlost
palm dlaň
palm dlaň
palpation pohmat
pancreas slinivka břišní
paramedical .
parietal bone kost temenní
Parkinson´s disease parkinsonova nemoc
part rozdělit se
particular jednotlivý, zvláštní, důkladný, přesný
particularly zvláště, mimořádně
pass projít, vyjít
pass a nasogastric tube zavést nosní sondu
pass on předat, přinést
patella čéška
path cesta, dráha
patient pacient
patronize podporovat, jednat povýšeně, přát komu, chránit
peculiar zvláštní
peel oloupávat
peer vrstevník
pelvic pánevní
penetrate pronikat, prostupovat
percussion poklep
periosteum periost, okostice
permanent trvalý, stálý
persist vytrvávat, přetrvávat, trvat
persist trvat déle, udržet se
persistent trvalý, úporný
persistent trvalý, stálý, úporný
persuade přemluvit, přesvědčit, přimět
pertinent případný
phalanx článek prstu
pharmacist lékárník
pharmacology farmakologie
pharyngeal hltanový
phlebotomist
physician = doctor lékař
physiotherapist fyzioterapeut
pick one´s nose rýpat se, štóurat se v nose
pick up zachytit
piles hemeroidy
pillow case povlak na polštář
pillowcase povlak na polštář
pillows polštář, poduška
pinch sevřit, stisknout
pinch stisknout sevřít
pinna boltec
pitch výška tónu
plague plak, povlak zubu
plain dissecting forceps anatomická pinzeta
plaster sádrový obvaz, sádra
plaster room sádrovna
platelet destička
plug ucpat, zacpat
pneumonia pneumonie
point bod, tečka
poisoning otrava
poisoning otrava
poliomyelitis dětská obrna
polite zdvořilý, slušný, elegantní
pore pór
posture postavení
posture držení, sklon, postoj
potty nočníček, drobný, mizerný
predispose to sb. učinit náchylným k něčemu
pregnancy těhotenství
pregnant těhotná
preliminary předběžný, kvalifikace, příprava
premolar třenový zub
prescribe předepsat
presence presentace, vystupování
present přestavit se, předvést, ukázat
preschool předškolní
previously předběžně
prior to dříve než
privacy soukromí
privacy soukromí, důvěrnost, zachování tajemství, potají, samota
private soukromí, důvěrný, ohanbí, uzavřený
probationer žákyně zdravotní školy
probe sonda
procedure postup, procedura, způsob práce, protokol
proctoscopy
promtply okamžitě
propulsion pohon
protection ochrana
protrude vystupovat, vyčnívat
prove dokázat, vyzkoušet, ověřit
provide poskytnout
provide postarat se, pečovat, dodávat, obstarat
provide opatřit, obstarat, poskytnout
puberty puberta, dospívání
pubis kost stydká
pull přitahovat, tahat
pulmonary plicní
pulmonary circulation plicní oběh
pulse rate tepová frekvence
pupil zornice
purification čištění, očištění
purple nachový
purpose cíl, tendence, účel, úmysl, záměr, zamýšlet
purpose účel
pus hnis
push tlačit
push tlačit
put položit
put sb. At his ease připravit komu pohodlí
quadrant kvadrant
rabies vzteklina
radiate zářit, vyzařovat, sálat
radiating zářící, vazařující, sálající
radius kost vřetenní
rapid rychlý
rapidly rychle, náhle
rare vzácný, málokdy se vyskytující
rash vyrážka, prudký, náhlý
rash vyrážka
reach dosáhnout, dostat
reason důvod, rozum
reason důvod, příčina, rozum
receive dostat, obdržet, přijmout
recently nedávno
receptor receptor
recline odpočívat, položit, lehnout si
record zapsat, popisovat, evidence, doklad, protokol
recovery uzdravení, zotavení
recovery zlepšení zdr. Stavu, zotavení
recovery position stabilizovaná poloha
recur vracet se, recidivovat
red bloob cell červená krvinka
reduce zmenšit, snížit, zredukovat
refer zmínit se o, odevzdat, svěřit, odkázat, darovat
refer to odkázat na
referral
refine zpracovat, zlepšovat
refusal odmítnutí, zamítnutí, odepření
refuse odmítat, vzepřít se, vzpírat se
registrar notář, zapisovatel
recheck překontrolovat
relax uvolnit, polevit, zmírnit
release uvolnit
release propuštění
relief ulehčení, úleva
relief ulehčení, úleva
relieve ulehčit, utišit (bolest)
religion náboženství, víra
removal odstranění
remove odstranit
reoccur znovu se přihodit/stát
replace dát na dřívější místo, nahradit
replenish doplnit, znovu naplnit
report ohlásit se dostavit se
require vyžadovat, žádat, požadovat, chtít, být za potřebí, potřebovat
require být nutný, být zapotřebí, potřebovat
requirement požadavek, nárok, potřeba, podmínka
resamble podobat se
resident místní občan, obyvatel, usedlík
resident obyvatel, usedlík, občan, usídlený
resistant odolný, imunitní, vzdorující, stálý
resistence odolný, imunní, vzdorující
respectively samostatně, jednotlivě, v tomto pořadí
response reakce, odezva, odpověď
responsibility zodpovědnost, solidnost,, ručení, spolehlivost
responsibility zodpovědnost
responsible zodpovědný, uvážlivý, zaslouživší se
responze odpověď, odezva, reakce
rest odpočívat
rest zbatek, smrt, odpočinek
restraint omezení, zadržení, bránění, kontrola, nucený pobyt
retina síťnice
rib žebro
rib žebro
ribbon gauze longeta
ribcase hrudní koš
rinse vypláchnout, vymýt, omýt, promýt, vymáchání
rod tyčinka
roll překulit (se), kutálet (se)
roll down shrnout
roll up vyhrnout
roof strop, střecha
root kořen
root kořen
routine obvyklá praxe, postup
rub škrábat, mnout, dřít se, vyleštit, cídit, drbat
rubbing tření
rupture protržení
sac vak
sacral křížový
safe bezpečný
saliva slina, sliny
saliva slina, sliny
salivary gland slinná žláza
salty slaný
salty slaný
sample odebírat, odebrat vzorek, nahlížet, snímat, testovat
sanitation ozdravení, hygiena, zdr. Opatření
sarcoma sarkom
saturate nasytit (chem.)
save zachránit, ušetřit
scab strup, stroupek
scald opařenina, opaření
scalding opaření
scale zubní kámen, stupnice
scapula lopatka
scar jizva
scar jizva
scarlet fever spála
scissors nůžky
scissors nůžky
sclera bělima
scratch škrábat, drbat se
scrub drhnout, škrábat
seal neprodyšně uzavřít, spojit(při šití)
search hledat
seat sídlo, ohnisko, ložisko
sebum kožní maz
secure zajištěný, bezpečný, uzavřít, jistý, opatřit, pojistit
sedative uklidńující, sedativum
seek hledat, vyhledat
seep prosakovat, vsakovat
seep sáknout, prosakovat
senile dementia stařecká demence
senior senior
sense smysl
separate oddělit
septum přepážka, septum
serous serózní
set sada, řada, soubor
set a trolley připravit vozík
set of teeth chrup
settle down usadit se
severe bolestný, vážný
severe těžký (o nemoci)
shallow mělký, slabý
shame hanbit se, stydět se, ostuda, smůla, nepříjemnost
shape tvar, podoba
sharp ostrý, špičatý
sharp pain ostrá bolest
shave holit, holit se, holení
sheath pouzdro, obal, plášť
shed ztrácet, opadávat
sheet list, prostěradlo, pokrývka
sheet prostěradlo
shell skořápka, prázdná kukla
shield chránit, krýt
shift směna
shift směna, pracovní doba
shin holeň
shin-bone kost holenní
shining lesklý
shiver chvění, třesení, rozbít se, střep
shoulder rameno
shoulder rameno
shoulder blade lopatka
schedule program, rozvrh, plánovat, naplánovat
sibling sourozenec, nevlastní brat, nevlasní sestra
sick nemocný, cítící se špatně od žaludku
sick nemocný, churavý
sickness nemoc, zvracení, povit na zvracení
side-effect vedlejší účinek
siderail
siderail hvězdný
sight zrak
sign podpis, podepsat, označit
significant významný, podstatný, důležitý, závažný
simultaneous současně probíhající (with) s
since besause
sinus dutina, sinus
sister kvalifikovaná sestra
skill dovednosti, schopnosti, pohotovost
skill schopnost, dovednost, odbornost, cvik, rutina, fortel
skilled obratný, dovedný, zručný,kvalifikovaný,způsobilý,odb. vzdělaný
skull lebka
skull lebka
sleepless bez spánku, bdělý, nespavý
sleeplessness nespavost, bdělost, insomnie
sleeve rukáv
slip cedule, uniknout, spodnička, omyl, fax pas
slip off svléci
slough loupat se
sluice room čistící místnost
small intestine tenké střevo
smear roztírat, výtěr
smear šmouha, skvrna
smear skvrna, krém, mast, namazat
smell čich, vonět
smell čich, čichat, cítit
smooth hladký
snake had
snap prasknutí, ulomení
sneeze kýchat
sneezing kýchání
soap mýdlo, mydlit, namydlit
sob vzlykat, štkát
social worker sociální pracovník
socket zubní lůžko, kapsa (stom)
soil umazat, pošpinit
soiled špinavý, umazaný
soiled zašpiněný, znečištěný
sole chodidlo, plocha nohy
sole chodidlo
solid pevný
solution roztok
solution řešení
soothe zmírnit bolest, ulevit, uklidnit
soother dudlík, šidítko
sore bolavý
sore throat bolení v krku
sore throat bolest v krku
soreness bolestivost, bolest, bolet
sound zvuk
sour kyselý
sour kyselý
space prostor
spacious prostorný, prostranný
speculum zrcátko
sphenoid bone klínová kost
sphygmomanometer
spinal cord mícha
spinal chord mícha
spine páteř
spleen slezina
spleen slezina
spongious houbovitý
spot tečka, bradavička, flíček, mateřské znamínko, všimnout si
sprained vymknutý, podvrknutý
spread šířit se
spread šířit se
spring/sprang/sprung vybíhat
sputum mug nádobka na sputum, plivátko
stab wound bodnutí
stabilize stabilizovat
stack zásobník, skládat na sebe, skládat na hromadu
staff personál, zaměstnanci
stapes třmínek
stapes třmínek
stapes třmínek
starve hladovět, trpět hladem, umřít hladem, velice strádat
stated dose určená dávka
steady podpěra, stálý, uklidnit, stabilizovat, stabilní, stabilně
stem kmen
stepfather nevlastní otec
stepmather nevlastní matka
step-parent nevlastní rodič
sternum kost hrudní
stetoscope fonendoskop
sticking plaster přilnavá náplast
sticky lepkavý, přilnavý
stiff ztuhlý, neohebný
stimulus stimul, podnět
sting žihadlo, bodnutí
sting bodnutí, štípnutí hmyzem
stirrup třmen
stitch steh
stitch steh
storage uložení, skladování
store uložit, uskladnit
store skladiště
store shromažďovat, uložit
straight postivý, přímý, přímo, rovný, rovně
strain příliš se namáhat
straining at stool tlačení na stolici
strapping obvaz
strip off posundat
stubby krátký a tlustý
stuffy ucpaný nos
subside klesat, ustupovat, tišit se
sudden náhlý, neočekávaný
suffer from trpět čím
sufflocation (u)dušení, suflokace
summon zavolat, přivolat
sunburn spálení od slunce
sunstroke sluneční úžeh, úpal
superficial povrchový, povrchní, mělký
superior horní
superior vyšší, vrchní nadřazený
supervise dohlížet, dozírat, kontrolovat
supervision dohled, kontroja, vedení
supervision dohled, dozor, kontrola, vedení
supply dodávka, doplněk, nahradit, zásobovací, zásoba, zásobovat
support podpora, podporovat
support podložit, podepřít
suppose předpokládat, domnívat se
surface povrch, plocha
surface povrch, hladina, stěna
surgeon chirurg, dř. Praktický lékař
surgery chirurgie
surgical chirurgický
susceptibility vnímavost, citlivost, náchylnost, choulostivost, přístupnost
susceptible vnímavý, citlivý, snadno ovlivnitelný, náchylný
susceptible náchylný k
suspect podezdřívat, tušit, bát se
suspend rozptýlit
suture šev, steh, šití
suture šev
suture steh, šev
swab mop, hadr, štětec, vytírat
swallow polykat
sweating pocení
sweet sladký
swelling otok, zduřenina
swollen oteklý, napuchlý
swollen oteklý, napuchlý
symptom příznak
synapse synapse
synergist synergisra
syringe injekční stříkačka
systemic systémový
systemic circulation velký krevní oběh
systole systola
také vzít
take off sundat
talus kost hlezenní
tap kohoutek
tap kohoutek, poklep
taste chuť, ochutnat
taste chuť
taste bud chuťový pohárek
taste-bud chuťový pohárek
teaching hospital fakultní nemocnice
tear slza
teat prs, bradavka
teenage mladiství, dospívající
teenager mladiství, dívka, chlapec, nezletilý
technician technik, laborant
temporal bone kost spánková
temporary dočasný, prozatímní
tend to mít sklon k
tenderness citlivost (na dotek)
tendon šlacha
tentative pokusný, prozatímní, nezávazný
tetanus tetanus
thalamus thalamus
theatre sister sálová sestra
there´s nothing to worry about není proč si dělat starosti
thermometer teploměr
thickness hustota
thigh stehno
thigh-bone kost stehenní
thin tenký, řídký
thinness tenkost
thirst žízeń, žíznit, prahnout
thirsty žíznivý, dychtivý, vyprahlý
thoracic hrudní
thorax hrudník
threaten hrozit, ohrožovat
threatened způsobující obavy
threshold práh
throb bít, tloucí, tepat, buši (o srdci)
throbbing pulzování
throughout v celém, po celém
thumb palec u ruky
thumb palec u ruky
thymus brzlík
thyroid štítný, štítný žláza
tibia kost holenní
tickle šimrat, lechtat, svědit, svrbět, svědění
tight těsnavý, přilnavý
tilt sklopit, naklonit
tilt plachta, nahnout, nahnutí
timpanic membrane bubínek
tinge zabarvení, odstín
tiny malý, drobný
tip špička, hrot
tissue tkáň, tkáňový
to ache bolet
to be on to somebody popichovat koho, strefovat se do koho
to be troubled by … trápit se čím, mít problémy s
to be worried strachovat se, znepokojovat se
to feel sick být nevolno
to get worked up over nothing zbytečně se rozčilovat
to hurt bolet
to irritate dráždit
to itch svědit
to make something better zlepšit co
to make sure jisti (se), dělat jisté
to place umístit
to suffer from trpět čím (nemoc)
to take a week off vzít si týden volna
to throb bušit
toddle batolit se
toddler batole
toddler batole
toe prst u nohy
toe prst u nohy
tongue jazyk
tongue jazyk
tongue depressor ústní lžíce
tonsil mandle
tonsils krční mandle
tooth zub
tooth zub
tooth decay zubní kaz
touch dotyk, dotýkat se
touch hmat, cit, dotýkat se
towel ručník, osuška, utěrka
trachea průdušnice
train cvičit, pěstovat, vychovat, vyškolit
trained vycvičený, zapracovaný
training trénink, výcvik, školení, kurz
transmit přenášet
traumatic způsobený ranou
tray podnos, miska
treat léčit
treatment léčba, ošetření
treatment room ošetřovna
tricuspid trojcípý
trolley vozík, stolek
trombocyte destičky
trunk trup, kmen
tuberculosis tbc
tuberosity hrbol
tubule kanálek
tuck přivázat, napěchovat, poloha skrčmo
tumour nádor
tympanic bubínkový
tympanic mambrane bubínková blána
tympanum bubínek
typhoid tyfus
ulcer vřed, ohnisko, nádor, semeniště
ulcerate hnisat, podebírat se
ulna kost loketní
unconsciousness bezvědomí
uncouscious v bezvědomí
undo rozepnout, knoflík, pásek
unfold rozvinout, odhalit, vyložit, otevřít se
unit jednotka
unoccupied neobsazený, neobydlený, prázdný
unzip rozepnout
up to … až do …
upper horní
upset výstup, hádka, rozrušený, zmatený, překlopit, převrhnout
urea močina, urea
urinal močová láhev
urinal močová lahev
urinary bladder močový měchýř
urine moč
urology urologie
uvula čípek antatomicky
vacant volný
vacuum cleaner vysavač
valve chlopeň, záklopka
valve chlopeň
various různý, rozlišný, mnohý
vein žíla
vein žíla
ventilate okysličovat, větrat
ventilation dýchání
ventricle komora
vertebra obratel
vessel céva
vibrate kmitat se, vibrovat
villus klk
viral hepatitis a hepatitida a
viscera vnitřnosti
viscosity viskozita, vazkost
vital životní, základní, podstatný
vitreous humour sklivec
voice box hrtan
voluntary úmyslný, vůlí ovladatelný
voluntary volní, vůlí ovladatelný
vulnerability zranitelnost, bezbrannost, náchylnost
vulnerable zranitelný, napadnutelný, náchylný, poranitelný
ward nemocniční pokoj, oddělení
ward round visita
ward sister sestra na oddělení
ward sister staniční sestra
warm compress
warmth teplo
warning varující
warrant opravňovat, zaručit
waste product odpadový produkt
wave vlna
wax vosk, ušní maz
waxy voskově bledý
weakness slabost
wear out opotřebovat se
weigh vážit, váha, potěžkat
weight váha
weight váha
weight gain váhový přírůstek
weight loss ztráta hmotnosti
wet mokrý, namočit, promoklý, deštivý, mokro, pomočit se
what is (it) like? Jaké (to) je?
wheel-chair pojízdné křeslo
white blood cell bílá krvinka
whitish bělavý, s nádechem do běla
whole celý
willing ochotný, poslušný, dobrovolný
windpipe průdušnice
wisdom moudrost
wisdom tooth zub moudrosti
withdraw odejít, odstranit, odvolat, vyjmout, vzdálit
withdrawn stáhnutý
within v, uvnitř, během, v průběhu, do
witness svědek
wood dust prach ze dřeva
working surface pracovní plocha
worldwide po/v celém světě
worth cena, hodnota
wound rána, zranění
wrap zabalit, zavinout, zahalit, deka
wrist zápěstí
wrist zápěstí
wrist zápěstí
X-ray department RTG oddělení
yellow fever .
yield dávat, poskytovat
zigzag klikatý
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: