Úvod do trpného rodu

Proč nejde kopírovat?  💾 Stáhnout materiál  ✖ Nahlásit chybu

 

Téma: Úvod do trpného rodu

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Trpný rod (Passive Voice) v angličtině používáme pro věty, kde osoba nebo věc v podmětu není činitelem určitého děje. Často se používá, pokud činitele děje neznámé nebo pro nás není důležitý.

 • The money was given to James.
 • The letter was written yesterday.

 

Pokud chceme v trpném rodě uvést vykonavatele děje, použijeme předložku by (dejte si pozor, že můžeme v tomto případě vytvořit větu v činném rodě se stejným významem).

 • This interesting film wasn’t watched by Chris.
 • Chris didn’t watch this interesting film.

 

Kladnou větu v trpném rodě vytvoříme podle vzoru:

 • podmět + sloveso to be v správném tvaru + minulé příčestí + zbytek věty

 

Jak se tvoří trpný rod v některých anglických časech.

Přítomný čas prostý (Present Simple):

 • This equipment is used all over the world.

 

Přítomný čas průběhový (Present Continous):

 • Your car is being repaired now.

 

Minulý čas prostý (Past Simple):

 • Her brother was seen at the station.

 

Při tvorbě otázky prohazujeme podmět a pomocné sloveso to be:

 • Is this equipment used all over the world?
 • Is your car being repaired now?
 • Was her brother seen at the station?

 

Záporné věty se tvoří přidáním slovíčka not k slovesu to be:

 • This equipment isn’t used all over the world.
 • Your car isn’t being repaired now.
 • Her brother wasn’t seen at the station.

 

Níže naleznete test, ve kterém si procvičíte základy trpného rodu.

Materiál ke studiu [zde].

This company (establish) in 2017.
This pen (not/leave) by Peter.
Why Jane (praise) by her boss?
This book should (not/discuss).
What John (tell) now?
Ann often (laugh) at.
When the match (play)?
Your question will (reply) later.
He (stun) … by Bob’s sister.
She (not/ask) to go away.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy