Úvod do trpného rodu

 

Téma: Úvod do trpného rodu

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Trpný rod (Passive Voice) v angličtině používáme pro věty, kde osoba nebo věc v podmětu není činitelem určitého děje. Často se používá, pokud činitele děje neznámé nebo pro nás není důležitý.

 • The money was given to James.
 • The letter was written yesterday.

 

Pokud chceme v trpném rodě uvést vykonavatele děje, použijeme předložku by (dejte si pozor, že můžeme v tomto případě vytvořit větu v činném rodě se stejným významem).

 • This interesting film wasn’t watched by Chris.
 • Chris didn’t watch this interesting film.

 

Kladnou větu v trpném rodě vytvoříme podle vzoru:

 • podmět + sloveso to be v správném tvaru + minulé příčestí + zbytek věty

 

Jak se tvoří trpný rod v některých anglických časech.

Přítomný čas prostý (Present Simple):

 • This equipment is used all over the world.

 

Přítomný čas průběhový (Present Continous):

 • Your car is being repaired now.

 

Minulý čas prostý (Past Simple):

 • Her brother was seen at the station.

Při tvorbě otázky prohazujeme podmět a pomocné sloveso to be:

 • Is this equipment used all over the world?
 • Is your car being repaired now?
 • Was her brother seen at the station?

 

Záporné věty se tvoří přidáním slovíčka not k slovesu to be:

 • This equipment isn’t used all over the world.
 • Your car isn’t being repaired now.
 • Her brother wasn’t seen at the station.

 

Najdete správné tvary trpného rodu v následujícím testu?

This company (establish) in 2017.

 • a) was established b) were established c) is being established

This pen (not/leave) by Peter.

 • a) aren’t left b) wasn’t left c) weren’t left

Why Jane (praise) by her boss?

 • a) is Jane praised b) is Jane praising c) Jane praised

This book should (not/discuss).

 • a) shouldn’t discuss b) should is discussed c) shouldn’t be discussed

What John (tell) now?

 • a) is John being told b) was John being told c) was John telling

Ann often (laugh) at.

 • a) am often laughed b) is often laughed   c) often laugh

When the match (play)?

 • a) are the match played b) did the match play c) was the match played

Your question will (reply) later.

 • a) will be replied b) will replied c) will reply

He (stun) … by Bob’s sister.

 • a) were stunned b) be stunned c) was stunned

She (not/ask) to go away.

 • a) aren’t asked b) wasn’t asked  c) not to ask

 

Odpovědi:

 • 1a) 2b) 3a) 4c) 5a) 6b) 7c) 8a) 9c) 10b)

Další podobné materiály na webu: