Základní gramatické vlastnosti modálních sloves

 

Téma: Základní gramatické vlastnosti modálních sloves

Jazyk: Angličtina – gramatika

Přidal(a): conquerer

 

 

Modální slovesa v angličtině mají unikátní gramatické vlastnosti. Na co musíme dát pozor při používání těchto sloves?

V přítomném čase modální slovesa mají stejný tvar ve všech osobách a číslech (včetně 3. osoby jednotného čísla).

 • I must go abroad.    |||   We must go abroad.
 • You must go abroad.  |||   You must go abroad.
 • He (she) must go abroad.  |||   They must go abroad.

 

Po modálních slovesech následuje infinitiv bez to (výjimkou je sloveso ought to).

 • You can open the door.
 • You must read her letter.
 • But: you ought to watch this famous film.

 

Pro vytvoření tázacích a záporných vět modální slovesa lze použít místo pomocných:

 • May I reply your question?
 • Where can I find your brother?
 • You mustn’t go for a walk.

 

Pozor: modální slovesa v záporu mohou mít jiný význam než v kladné větě.

 • You must talk to Richard (vyjádření nutnosti).
 • You mustn’t talk to Richard (vyjádření zákazu).

 

Modální slovesa nemají tvar budoucího času (u některých sloves lze vytvořit tvary minulého času: can – could, may -might). Pokud modální sloveso nemá v určitém času vhodný tvar, musíme použít jiné sloveso se stejným významem (opis modálního slovesa).

 • I had to call him yesterday (have to je opisem modálního slovesa must).
 • I will able to play tomorrow (to be able to je opisem modálního slovesa can).

 

Zkuste najít správné tvary modálních sloves v následujícím testu:

1. … give me the book?

 • a) Do you can b) Can you c) Can you to

2. I … meet him tomorrow.

 • a) could b) will can c) will be able

3. Yesterday I … to get up early.

 • a) must b) have to c ) had to

4. You … visit Julia’s sister.

 • a) must b) must to c) don’t must

5. I … tell you the truth.

 • a) don’t can b) can’t c) can’t to

6. You … enter the room!

 • a) don’t must b) mustn’t c) must to

7. … go to the cinema?

 • a) Do you would b) Would you to c) Would you

8. … visit James two days ago?

 • a) Did you have to b) Must you c) Must you to

9. You … phone Kate.

 • a) ought to b) ought c) ought not

10. They … return home at 8 o’clock.

 • a) may to b) will may c) may

 

Odpovědi:

 • 1b) 2c) 3c) 4a) 5b) 6b) 7c) 8a) 9a) 10c)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: