Between, among, by, with
Business and private letters
Časté gramatické chyby v angličtině
Časy a jejich přehled – gramatika
Conditionals – pravidla a tvorba kondicionálů
English CV (Curriculum Vitae )
Gramatické a jiné chyby v psaném projevu
Jak se připravit na ústní zkoušku z angličtiny
Jak se učit frázová slovesa – angličtina
Jak se učit gramatiku? – angličtina
Krátká odpověď na obecnou otázku
Lend x Borrow, Advise x Advice
Minulý průběhový čas + Minulý čas prostý
Množné číslo podstatných jmen
Nedostatečná slovní zásoba u maturity
Nejčastější chyby nejen u maturitní zkoušky
Nepřímé otázky – angličtina
Neurčitý člen: a nebo an
Písemná práce z angličtiny
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Popis obrázku – describing a picture
Potřebujeme členy? – angličtina
Předložky času
Předložky po slovesech
Přehled časů v angličtině – gramatika
Private and commercial correspondence – angličtina
Přivlastňovací pád podstatných jmen
Přivlastňovací zájmena
Rozdíl mezi it’s a its
Rozkazovací způsob
Some, any, no
Svolení a požadavky – modální slovesa
Tázací dovětky (Question tags )
There is, there are
To be going to (Vazba)
Trends of Modern English
Tvorba Participle I – “ingový” tvar slovesa
Tvorba vět v minulém čase prostém (Past Simple)
Učení angličtiny bez práce? Zkuste povídky nebo rádio
Úvod do trpného rodu
Varieties of English
Verbs – anglická slovesa (nouns, verbs, adjectives)
We: Záhadné „we“, aneb matení nepřítele – angličtina
Zájmena this, these, that, those
Základní gramatické vlastnosti modálních sloves
Zrádné „-ing“ po „to“ – angličtina